oznamy

Obecný spravodajca za rok 2014

O B E C N Ý S P R A V O D A J C A

Ročník XII. Rok 2015Vážení občania,
tak ako každý rok, aj v tomto roku Vás chceme oboznámiť s hospodárením obce za rok 2014.

Obec mala schválený rozpočet ako vyrovnaný, to je v príjmovej i výdavkovej časti vo výške 67.300.- € . Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami.

Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť
Bežné príjmy 66.800.-
176.465,87 176.109,68
Kapitálové príjmy 500.- 500.- 382.-
Príjmové finančné operácie 0 7.300.- 7.378,59
Príjmy spolu: 67.300.- 184.265,87 183.870,27Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť
Bežné výdavky 61.000.- 161.245,87 158.465,02
Kapitálové výdavky 6.300.- 23.020.- 22.980,50
Finančné operácie 0 0 468,23
Výdavky spolu: 67.300.- 184.265,87 181.913,75
Rozdiel príjmov a výdavkov: 0 0 1.956,52


Nakoľko finančné operácie sa nezapočítavajú do výsledku hospodárenia, tak výsledok hospodárenia obce za rok 2014 je schodok vo výške -4.953,84.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2014: 4.681,17 €,
z toho : v pokladni: 328,85 €
bežný účet : 2.980,23 €
sociálny fond: 192,29 €
rezervný fond : 1.179,80 €


Rozbor plnenia príjmov:
Bežné príjmy:
Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve: 50.903,94 €
Daň z nehnuteľnosti: 9.709,98 € (z toho právnické osoby 6.329,03 € a fyzické osoby 3.380,95 €)
Daň za psa : 138,60 €
Poplatok za vývoz odpadov: 3.722,79 €
Príjmy z prenájmu budov, pozemkov (kultúrne domy, škola, byt, hrobové miesta): 2.228,39 €
Správne poplatky ( osvedčenie listín, podpisov, rybárske lístky, potvrdenia) : 294,70 €
Ostatné príjmy ( za porušenie predpisov, vyhlásenie v MR, úroky): 270,01 €
Preplatok za el. energiu z roku 2013: 1.993,48 €


Dotácie poskytnuté zo ŠR vo výške 106.847,79 €, z toho :
 na voľby do európskeho parlamentu, voľby prezidenta a komunálne voľby: 2.300,29 €
 na vojnové hroby: 30,36 €
 na evidenciu obyvateľov: 118,80 €
 dobrovoľnícka služba : 207,66 €
 menšie obecné služby: 544,29 €
 osobitný príjemca prídavkov na deti: 23,52 €
 záchranné práce pri povodni: 95.622,87 €
 na rekonštrukciu domu kultúry ( zateplenie) : 8.000.- €

Kapitálové príjmy: Predaj pozemkov: 382.- €

Rozbor plnenia výdavkov:

Bežné výdavky :
Výdavky na obecný úrad: 38.669,27 €
 tarifný plat zamestnancov, osobitný príplatok: 22.893,21 €
 odvod do zdravotnej poisťovne : 2.348,46 €
 odvod do sociálnej poisťovne: 5.889,40 €
 Poštovné, telefónne poplatky a internet: 1.060,30 € ( z toho telef. popl. 709,85 € )
 nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov - 148.- €,
 všeobecný materiál (knihy, noviny, časopisy, reprezentačné, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, prietokový ohrievač, plakety poslancom OZ): 981,96 €
 benzín do auta: 721,17 €
 servis, údržba, poistenie vozidla: 353,79 €
 údržba výpočtovej techniky: 272,44 €
 školenia, kurzy, cestovné: 192,55 €
 všeobecné služby ( poplatok stavebnému úradu, vypracovanie štat. výkazov, preklad do PL, obecný portál) – 805,32 €
 manipulačné poplatky, poplatky SOZA, SLOVGRAM, stravovanie, prídel do SF, kolkové známky, koncesionársky poplatok, odmeny CO, čl. príspevky – 1.300,63 €
 odmeny Obecnému zastupiteľstvu – 323.- €

Finančné záležitosti ( kontrolór, audítor): 2.168,56 €
 tarifný plat : 1.141,92 €
 odvody ZP, SP : 395,06 €
 poštovné banke : 151,58 €
 audítorské služby : 480.- €

Voľby: 2.300,29 €

Ochrana pred požiarmi: 978,63 €, v tom:
 materiál na oslavy výročia DHZ: 495,81 €
 benzín, nafta : 125,97 €
 Servis, opravy, poistenie, školenie členov DHZ: 356,85

Údržba miestnych komunikácií: 144.- €

Nakladanie s odpadmi ( vývoz odpadov ) : 4.960,60 €

Rozvoj obcí: 100.747,70 €, v tom:
 záchranné práce pri povodni: 95.622,87 €
 energie v škole: 790,47 €
 nákup prevádzkových strojov ( vŕtak, vŕtačka, krovinorez) : 309,80 €
 pracovné odevy MOS: 307,37
 materiál ( cement, farby do šk. jedálne, žľaby) 418,89 €
 benzín do pílky, kosačky a krovinorezu – 197,02 €
 verejné obstarávanie, finančná analýza lávky: 2.780.- €
 ostatné výdavky: 321,28 €
Zásobovanie vodou - rozbor vody 530,68 €

Verejné osvetlenie : 2.412,80 €, v tom:
 energia: 1.157,42 €
 odmena elektrikára: 500.- €
 odvody ZP, SP z odmeny: 162,44 €
 materiál na VO: 592,94 €

Rekreačné a športové služby: 521,11 €
 elektrická energia na chate : 176.- €
 futbalová a stolnotenisová sieťka, materiál na súťaž: 345,11 €

Kultúrne služby – 3.045,71 €
 elektrická energia v kultúrnych domoch: 633,42 €
 odmena kronikárke a odvody ZP, SP : 198,82 €
 údržba kuchynských zariadení: 364,54 €
 materiál ( linoleum, farby, žiarovky, WC, čistiace prostriedky, obrusy ): 1.637,13 €
( z toho materiál do KD Závodie 826,32 €, darčeky na MDD 99,92 €)
 plakety, udelenie čestného občianstva – 112,80 €
 darčeky na Mikuláša : 99.- €

Náboženské služby: 536,84 €
 elektrická energia v dome smútku a zvonici: 182.- €
 materiál ( drôt, lano, stĺpiky, vence na vojnové hroby) : 354,84 €

Príspevok pre deti na mimoškolskú činnosť: 616.- €

Sociálne služby: 832,83 €, v tom:
 darčeky - Mesiac úcty k starším – 617,07 €
 pracovné odevy DS, poistné - 192,24 €
 náhrady – osobitný príjemca: 26,56 €

Kapitálové výdavky spolu: 22.980,50 €, v tom:

 Nákup pozemkov: 365,75 €
 Aktualizácia projektovej dokumentácie na lávku: 2.497,61 €
 Rekonštrukcia domu kultúry : 20.117,14 €

…........................................................................................................................................
Skutočné náklady na spotrebu elektrickej energie:

Zálohovo za elektrickú energiu obec v roku 2014 uhradila: 4.364.- €, z toho:
 obecný úrad: 1.380,95 ( skutočné náklady - 1.314,04 €)
 škola: 790,47 € ( skutočné náklady – 1.023,42 €)
 verejné osvetlenie: 1.157,42 € ( skutočné náklady - 1.279,68 )
 chata: 176.- € ( skutočne náklady - 208,62 €)
 kultúrne domy: 633,42 € ( skutočné náklady - 1.088,89 €)
 dom smútku a zvonica: 182.- € ( skutočné náklady - 414,52 €)

Skutočné náklady na elektrickú energiu predstavovali 5.329,17 €, čo je nedoplatok vo výške 965,17 €. Tento bude uhradený z rozpočtu obce v roku 2015. Nedoplatok vznikol z dôvodu zvýšenia amperickej hodnoty ističov.

V roku 2014 nám VSE za prerušenie elektrickej energie vrátila poplatok vo výške 43,74 €.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
• Termíny vývozov odpadov v roku 2015:
--------------------------------------------------

Komunálny odpad:

27.1., 24.2., 24.3., 21.4., 19.5., 16.6. , 7.7., 28.7., 18.8., 8.9., 6.10., 3.11., 1.12.,

Vývoz skla: 19.3.2015, 22.10.2015

Vývoz platov: 31.3,.2015 a 14.7.2015

Vývoz nebezpečného odpadu a VOO: 31.7.2015


• Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva:
--------------------------------------------------------

29.3.2015, 28.6.2015, 27.9.2015 a 13.12.2015.

Termíny zasadnutí sa môžu meniť podľa potreby.


Štefan Romaňák
starosta obce

Vypracovala: Helena Malastová