oznamy

Obecný spravodajca za rok 2015

O B E C N Ý     S P R A V O D A J C A

Ročník XIII. Rok 2016Vážení občania,
chcem Vás oboznámiť s činnosťou od nástupu do funkcie starostu obce.

Hneď pri nástupe do funkcie som riešil problémy s nefunkčnosťou WC, v ktorom nebola teplá voda a museli sme vymeniť ventil hlavného prívodu.
V januári 2015 sme začali s rekonštrukciou WC v kultúrnom dome v časti Malý Sulín. Opravili sme omietku a vymaľovali kultúrnu miestnosť a kuchyňu. Vymenili sme aj osvetlenie. S pracovníkmi MOS sme pripravovali drevo, ktoré sme použili na vykurovanie kultúrneho domu počas prác.
Po ukončení prác sme začali s vypratávaním miestnosti skladu CO a prerobili sme ho na príručný sklad pre obec. Zamurovali sme vstupné dvere zo zadnej časti budovy obecného úradu, ktoré viedli do nevyužitého skladu a umiestnili sme tam okno. Z prízemia chodby v budove obecného úradu sme vybúrali časť priečky, do ktorej sme osadili použité dvere z kuchyne kultúrneho domu v časti Malý Sulín. V tejto miestnosti sme urobili príručný sklad.
Ďalej sme na prízemí Obecného úradu zrekonštruovali WC, položili sme dlažbu, vodu s znížili strop. Dve miestnosti a WC na prízemí slúžia pre potreby hasičov.
Zároveň sme opravili aj WC v kultúrnom dome v časti Veľký Sulín. Vymenili sme plaváky, tlakový ventil a ventil na ohrev teplej vody.
Keďže v mesiacoch január – marec bol sneh pracovníci na MOS odpratávali sneh a osobne som sa zúčastnil pri kalamite, kedy nebola priechodná cesta do obce.
Po požiari u Michala Štefaňáka č. 26, ktorý vznikol v noci 25.februára, naši nezamestnaní pomáhali pri odpratávaní ruin zhoreniska.
V časti Malý Sulín na kaplnke sme omietli príručné sklady, položila sa dlažba a opravili sme strechu.
Pre obecným úradom sme s spravili parkovisko.
V mesiaci apríli sme osadili odvodňovacie žľaby na Závodí.
Opravili sme oplotenia na vodojeme a záchyte v časti Malý Sulín.
Cestu medzi Závodím a Medzibrodím v dĺžke cca 300 m na naše požiadanie vysypala štrkom firma SLOVDACH, ktorá realizovala práce na priepustoch na ceste do Závodia.
Pri škole sme opravili schody z hlavného vstupu i z bočnej strany, nakoľko boli v dezolátnom stave. Taktiež sme opravili vodovodné potrubie, WC, sprchy. Pred príchodom OÁZY sme vyčistili všetky priestory v budove školy a vykosili priestranstvo v okolí školy.
V mesiaci máji rezbár Štefan Malast zrekonštruoval erb obce a stolár Michal Knap zhotovil prístrešok na osadenie erbu pred obcou. Taktiež pre obecným úradom sme osadili úradnú tabuľu.
Začali sme s prácami na cintoríne v časti Veľký Sulín. Zemné práce vykonali RD „Prameň“ Sulín. Spločnosť Sulínka s.r.o. doviezla materiál na cintorín a to dlažbu, obrubníky, cement. Finančnou pomocou prispelo aj ZBU Sulín. S pomocou C.M.R Ľubotice bol dovezený štrk.
Výdavky na materiál na oplotenie cintorína predstavovali 1.888,52 €.
Od chrámu k starému kultúrnemu domu firma MYT-ELEK s.r.o. urobila výkopové práce na prívod vody. Zakúpili sme vodovodnú hadicu, ktorú hneď aj zakopal.
Dňa 23. februára začala sa výstavba lávky na našej strane. Ukončenie stavebných prác bolo 28.júla, ale až 26. októbra bolo slávnostné otvorenie lávky do Poľska.
Celkové náklady na výstavbu lávky na slovenskej strane predstavovali 354.310,96 €, z toho stavebné práce 314.174,96 €. Obec sa podieľala 5 %-nou spoluúčasťou, čo je 17.715,54 €. Z prostriedkov EÚ sa hradí 85% a 10% zo ŠR. Nakoľko finančné prostriedky budú vyplatené až v roku 2016, obec zobrala úvery na úhradu výdavkov na lávku.
Obec sa podieľa 38,59 % a na poľskej strane 61,41 %.
Pri lávke boli umiestnené orientačné tabule a pamätná tabuľa. S našimi pracovníkmi sme vyrúbali krovie, urobili priepust, zašalovali a zabetónovali sme jamu a vyrovnávali terén. Starosta urobil bezpečnostný rošt. OZ Sulín položilo kanálové žľaby v dĺžke 60 m, ktoré zakúpila spoločnosť Sulínka s.r.o.
Koncom roka sme vymenili plech na autobusovej zastávke pri Dome kultúry.
Dňa 12. decembra zavítal do našej obce na zrepasovanej Tatre 815 minister vnútra Robert Kaliňák.
Obec v tomto roku dostala na základe nájomnej zmluvy povodňový vozík pre potreby DHZ vo výške 14.359.- €.

Obec mala schválený rozpočet ako vyrovnaný, to je v príjmovej i výdavkovej časti vo výške 431.313.- € . Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami.

Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť
Bežné príjmy 86.790,00 102.612,00 83.872,57
Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00
Príjmové finančné operácie 344.523,00 357.311,00 355.027,93
Príjmy spolu: 431.313,00 459.923,00 438.900,50Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť
Bežné výdavky 85.213,00 110.847,00 107.262,50
Kapitálové výdavky 342.100,00 346.076,00 327.975,96
Finančné operácie 4.000,00 3.000,00 675,25
Výdavky spolu: 431.313,00 459.923,00 435.913,71
Rozdiel príjmov a výdavkov: 2.986,79


Nakoľko finančné operácie sa nezapočítavajú do výsledku hospodárenia, tak výsledok hospodárenia obce za rok 2015 je schodok vo výške - 351.365,89 €. Po odpočítaní úverov vo výške 354.310,96 € je výsledok rozpočtového hospodárenia prebytok 2.945,07 €.Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2015: 7.132,96 €,
z toho : sociálny fond: 234,01 €
rezervný fond : 3.890,72 €


Rozbor plnenia príjmov:

Bežné príjmy:
Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve: 56.168,22 €
Daň z nehnuteľnosti: 8.954,27 €
Daň za psa : 129,25 €
Poplatok za vývoz odpadov: 3.569,63 €
Príjmy z prenájmu budov, pozemkov (kultúrne domy, škola, byt, hrobové miesta): 3.697,54 €
Správne poplatky ( osvedčenie listín, podpisov, rybárske lístky, potvrdenia) : 222,50 €
Ostatné príjmy ( za porušenie predpisov, vyhlásenie v MR, úroky, iné): 329,33 €
Predaj poľnej kuchyne : 450.- €
Granty od podnikateľov : 300,00 €


Dotácie poskytnuté zo ŠR vo výške 10.051,83 €, z toho :
 na referendum: 640.- €
 na evidenciu obyvateľov: 117,15 €
 dobrovoľnícka služba : 29,88 €
 menšie obecné služby: 522,64 €
 šanca na zamestnanie § 54: 7.245,91 €
 na výstavbu lávky ( výdavky r. 2010- 2014) : 1.496,25 €

Finančné operácie: prevod z rezervného fondu: 552.- €
Krátkodobý úver : 336.595,42 €
Dlhodobý úver: 17.715,54 €
Sociálny fond: 164,97 €

Rozbor plnenia výdavkov:

Bežné výdavky :

 tarifný plat zamestnancov, príplatok, odmena: 31.849,00 €
 odvod do zdravotnej a sociálnej poisťovne:11.398,40 €
 cestovné : 223,72 €
 energie : 6.189,17 €
 Poštovné, telefónne poplatky a internet: 928,46 € ( z toho telef. poplatky 669,96 € )
 nákup prevádzkových strojov, zariadení: 79,40 €,
 všeobecný materiál: 5.248,73 €, z toho:
nákup materiálu na cintorín- tvárnice, dielce, bránka, lepidlo, obrubníky a dlažba - 1.908,82 €, cement, vápno, farby kamene ku chate, dosky, plech na autobusovú zastávku, materiál pre MOS - 1.481,55 €,
materiál na údržbu kultúrnych domov: 733,62 €,
nákup materiálu na verejné osvetlenie: 380,40 €,
materiál na chlórovanie vody: 141,01 €,
kancelársky materiál 406,85 €
 knihy, noviny, časopisy: 273,26 €
 pracovné odevy: 201,94 €
 palivo do pílky, krovinorezu, kosačky : 271,49 €
 reprezentačné : 292,70 €
 licencie : 86,57 €
 palivo, oleje do auta: 1.458,12 €, z toho ochrana pred požiarmi 225.- €
 servis, údržba, poistenie vozidla: 675,49 €, z toho ochrana pred požiarmi 324,46 €
 údržba výpočtovej techniky, softvéru, strojov zariadení a budov : 1.166,40 €
z toho zimná údržba 408.- € a údržba prevádzkových strojov 380.- €,
 nájom pozemku a prevádzkových strojov : 35,38 €
 školenia a semináre: 263.- €
 konkurzy a súťaže ( DHZ) : 60 €
 propagácia a reklama : 757.- €
 všeobecné služby: 6.755,95 €, z toho vývoz TKO 4.750,76, poplatok stavebnému úradu – 401,71 €, preklad do PL – 564.- €
 špeciálne služby: 26.555,63 €, z toho audit 480.- €, stavebný dozor 8.880.- €, manažér 16.880.- €, notárske služby spojené s úverom 245,63 € a znalecký posudok pozemku 70.- €
 preventívne prehliadky § 54: 70 €
 cestovné na referendum: 53,40 €
 štúdie, posudky, rozbor vody : 517,92 €
 poplatky a odvody : 1.002,74 € z toho osobitný poplatok za vývoz TKO 173,66 €, poplatky spojené s úverom 502,12 €, vedenie majetkového účtu 100.- €
 stravovanie: 1.840,65 €, z toho zamestnanci na § 54 – 717,75 €
 poistné MOS: 189,89 €
 prídel do sociálneho fondu : 76,92 €
 kolkové známky : 50.- €
 odmeny poslancom OZ: 641,30 €
 odmeny na dohody : 899,85 €
 pokuty za vodu: 200.- €
 koncesionársky poplatok: 55,68 €
 členské príspevky ZMOS, RVC, ĽRZ, MAS Ľubovniansko : 224,37 €
 odstupné: 3.677,01 €
 príspevok na pohreb: 200.- €
 splácanie úrokov: 1.880,98 €
 nákup vozidla Tatra od RD Sulín: 1.- €
 výstavba lávky do Poľska: 327.975,96 €


Na elektrickej energii vznikol preplatok vo výške 137,41 €, ktorý bude príjmom v roku 2016. Preplatok vznikol z dôvodu výmeny amperickej hodnoty ističov.
Na jednotlivých odberných miestach, v ktorých je započítaný aj nedoplatok z roku 2014 boli takéto výdavky:
 obecný úrad: 1.544,48 €
 škola: 1.321,97 €
 verejné osvetlenie: 1.327,54 €
 chata: 254,47 €
 kultúrne domy: 1.165,39 €
 dom smútku a zvonica: 575,32 €

Skutočné náklady na elektrickú energiu v roku 2015 predstavovali 5.086,59 €.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
• Termíny vývozov odpadov v roku 2016:
--------------------------------------------------

Komunálny odpad:

5.1. , 2.2., 1.3., 29.3., 26.4., 24.5., 21.6., 12.7., 2.8., 23.8., 13.9., 11.10., 8.11., 6.12.

Vývoz skla : 16.3.2016 a 20.9.2016

Vývoz plastov: 17.3.2016, 3.8.2016, 28.11.2016

Vývoz nebezpečného odpadu a veľkoobjemového odpadu:

24.2.2016 a 28.10.2016• Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva:
--------------------------------------------------------

14.2.2016, 19.6.2016, 18.9.2016 a 11.12.2016.

Termíny zasadnutí sa môžu meniť podľa potreby.

Štefan Romaňák
starosta obce

Vypracovala: Helena Malastová