oznamy

Obecný spravodajca 2017

O B E C N Ý S P R A V O D A J C A

Ročník XIV. Rok 2017Vážení občania,
chcem Vás oboznámiť s činnosťou počas roka 2016.

Obec si v tomto roku pripomínala významné výročie a to 400. výročie od prvej písomnej zmienky o obci Veľký Sulín. Oslavy tohto sviatku sa konali v kultúrnom dome dňa 22.10.2016. V kultúrnom programe vystúpili folklórny súbor Udolčanka z Údola, speváčka ľudových piesní Natália Kučová z Litmanovej a bratia Imrichovci z našej obce.
Dňa 4.9.2016 bola posviacka lávky do Poľska. Posviacku vykonávali kňazi z našej obce a Zegiestówa. V kultúrnom programe vystúpili detí a dospelí zo Zegiestowa a z našej obce. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek cestou k zdarnému priebehu obidvoch udalosti.
V tomto roku som požiadal speleológov zo Spišskej Belej o prieskum zbojníckej džury. Usúdili, že bude potrebný ešte podrobnejší prieskum, ktorý by sa mal uskutočniť v priebehu tohto roka.

V mesiaci január sme začali s búracími prácami v starom kultúrnom dome v časti Veľký Sulín. Prostredníctvom našich pracovníkov v rámci projektov z ÚPSVR sme zbúrali komín, strop, priečky, vymenili poškodené trámy, spravili sme podchytávku a vybúrali dverné otvory. V suteréne sme znížili podlahu o 25 cm. Museli sme podchytiť obvodové murivo, zabetónovali sme podlahu, urobili výmurovku, omietli miestnosť plánovanej kotolne a v druhej miestnosti suterénu bol aplikovaný cementový postrek.

V mesiaci marec sme oplotili park oproti obecnému úradu. Postavili sme altánok pri cezhraničnej lávke.
V budove bývalej základnej školy sme opravili omietky, vymaľovali jedáleň, vestibul, schodisko, chodbu, kompletne sme vymaľovali jednu triedu a v celej škole sme vymaľovali sokle.
V časti Malý Sulín sme vyčistili vodojem a záchyty. Vymaľovali sme miestnosť vodojemu a izolovali strechu. Museli sme opraviť poklopy na záchytoch prameňov, taktiež sme vyčistili aj záchyty v časti Závodie. Kosili sme verejné priestranstvá, cintoríny trikrát počas roka.

V septembri na prístupovej ceste k lávke firma CBR, s.r.o. Sabinov, položila asfaltový koberec, ale ešte pred tým sme urobili dva priepusty. Taktiež bola zhotovená asfaltová cesta k cintorínu v časti Závodie.
Na kultúrnom dome č. 97 sme opravili a vymaľovali strechu, vymurovali sme šachtu vodovodnej prípojky, opravili schody na vstupe a zrekonštruovali zábradlie. Začali sme aj s omietkou na kultúrnom dome.Obec mala schválený rozpočet ako vyrovnaný, to je v príjmovej i výdavkovej časti vo výške 414.539.- € . Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami.

Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť
Bežné príjmy 381.742,00 433.628,00 434.557,69
Kapitálové príjmy 32.797,00 32.943,00 32.943,50
Príjmové finančné operácie 0,00 3.800,00 0,00
Príjmy spolu: 414.539,00 470.371,00 467.501,19Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť
Bežné výdavky 75.168,00 112.500,00 108.853,71
Kapitálové výdavky 1.000,00 4.100,00 0,00
Finančné operácie 338.371,00 353.771,00 353.758,96
Výdavky spolu: 414.539,00 470.371,00 462.612,67
Rozdiel príjmov a výdavkov: 4.888,52


Pretože finančné operácie sa nezapočítavajú do výsledku hospodárenia, výsledok hospodárenia obce za rok 2016 je prebytok vo výške 358.647,47 €.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2016: 12.692,22 €,
z toho : sociálny fond: 367,35 €
rezervný fond : 6.875,79 €


Rozbor plnenia príjmov:

Bežné príjmy:

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve: 62.033,13 €
Daň z nehnuteľnosti: 9.046,97 €
Daň za psa : 139,96 €
Poplatok za vývoz odpadov: 3.590,20 €
Príjmy z prenájmu budov, pozemkov : 3.555,02 € (kultúrne domy, ZŠ, byt, hrobové miesta)
Správne poplatky ( osvedčenie listín, podpisov, rybárske lístky, potvrdenia) : 333,00 €
Ostatné príjmy ( za porušenie predpisov, vyhlásenie v MR, úroky, iné): 475,29 €
Príjmy z dobropisov : (el. energia, poistné za auto, chlóroz) 481,45 €
Vrátky: ( vrátenie preplatkov zo zdravotného poistenia, poplatku za exekučné konanie,
vrátenie vkladu do ĽRZ) 2.071,04 €
Granty: 21.740.- €, z toho KOCR 21.490.- €, SLSP 200.- € a FO-podnikateľ 50.- €.

Dotácie poskytnuté zo ŠR vo výške 29.927,32 €, z toho :

- voľby NR SR : 708,80 €
- údržba miestnej komunikácie: 9.000.- €
 pre DHZ : 2.000.- €
 na evidenciu obyvateľov a register adries: 169,25 €
 vojnové hroby: 34,92
 životné prostredie: 32,27 €
 dobrovoľnícka služba : 389,12 €
 menšie obecné služby: 558,01 €
 šanca na zamestnanie § 54: 14.401,35 €
 bežné výdavky pri výstavbe lávky – : 2.633,60 €

Dotácie poskytnuté z EÚ na výstavbu lávky vo výške 301.164,31 €

Kapitálové príjmy: Predaj pozemku : 146.- €
na výstavbu lávky zo ŠR: 32.797,50 €Rozbor plnenia výdavkov:

Bežné výdavky : 108.853,71

 tarifný plat zamestnancov, príplatok, odmena: 38.645,83 €
 odvod do zdravotnej a sociálnej poisťovne:12.916,40 €
 cestovné : 108,46 €
 energie : 5.431,20 €
 poštovné, telefónne poplatky a internet: 964,72 € ( z toho telef. poplatky 628,67 € )
 nákup interiérového vybavenia a telekom. techniky: 308.- €
 nákup prevádzkových strojov, zariadení: 1.684,58 €,
 všeobecný materiál: 4.162,71 €, z toho:
nákup materiálu na údržbu obecného úradu: 853,44 €,
nákup zariadenia na chlórovanie vody 279,20 €,
kancelársky materiál 374,72 €
nákup materiálu pre kultúrne služby 929,44 € (farby na strechu KD, kábel, rozhlas, vápno, cement a iný stav. materiál)
nákup materiálu na rozvoj obce 978,98 (farby, železobetónové rúry, cement, vápno, farby) ostatný materiál- tlakomer, čistiace prostriedky 746,93 €
 knihy, noviny, časopisy: 269,06 €
 špeciálny materiál pre DHZ 1.788,80 €
 pracovné odevy pre MOS, DS, DHZ : 575,50 €
 palivo do pílky, krovinorezu, kosačky : 204,37 €
 reprezentačné : 1.432,92 € ( z toho darčeky pre dôchodcov 533,07 €, oslavy obce a kalendáre 517,54 €, Mikuláš 99,99 €, DHZ 238,50 €, voľby 43,82 €)
 licencie : 137,20 €
 palivo, oleje do auta: 1.277,61 €, z toho ochrana pred požiarmi 70,05 €
 servis, údržba vozidiel: 1.014,08 €,
 poistenie vozidiel 269,04 €
 údržba výpočtovej techniky, softvéru, strojov zariadení a budov : 14.184,66 €
z toho: údržba miestnych komunikácií 13.619,92 € a údržba prevádzkových strojov 335,30 €, softvéru 229,44 €
 nájom pozemku : 19,16 €
 školenia a semináre: 195.- €
 konkurzy a súťaže ( DHZ) : 133,20 €
 propagácia a reklama : 153.- €
 všeobecné služby: 6.565,22 €, z toho vývoz TKO 4.961,27, poplatok spoločnému obecnému úradu –stavebný 410,43 €, elektromontážne práce v dome kultúry 616,87 €, ostatné služby 576,65)
 prepravné, vrátky za voľby: 108,18 €
 špeciálne služby: 5.091,72 €, z toho poradenská činnosť pri vypracovaní žiadosti na rekonštrukciu domu kultúry 2.700.- €, audit 564.- €, prípravné náklady EUROVELO 1.196,60 €, vypracovanie PHSR 300.- €, geodetické práce 300.- €, výmaz záložného práva 31,12 €.
 preventívne prehliadky § 54: 60 €
 cestovné na voľby: 93,40 €
 štúdie, posudky, rozbor vody : 777,80 €
 poplatky a odvody, karty : 1.507,30 € z toho osobitný poplatok za vývoz TKO 183,13 €, poplatky spojené so splatením úveru 683,69 €, manipulačné poplatky 142,27 €, poplatky SOZA, Slovgram- 58,90 €, poplatky banke 439,31 €
 stravovanie: 2.337.- €, z toho zamestnanci na § 54 – 1.072,40 €
 poistné MOS, DS a lávky: 783,98 €
 prídel do sociálneho fondu : 345,74 €
 odmeny poslancom OZ a pri voľbách: 568,72 €
 odmeny na dohody : 995,30 €
 pokuty za vodu: 200.- €
 koncesionársky poplatok a dane: 56,29 €
 členské príspevky ZMOS, RVC, ĽRZ, MAS Ľubovniansko : 664,02 €
 príspevok na záujmovú činnosť detí: 504.- €
 splácanie úrokov: 2.319,54 €

Finančné operácie: 353.758,96 €
z toho
 splatenie dlhodobého úveru: 17.163,54 €
 splatenie krátkodobého úveru: 336.595,42 €


Na elektrickej energii vznikol preplatok vo výške 325,19 €, ktorý bude príjmom v roku 2017.
Skutočné náklady na elektrickú energiu v roku 2016 predstavovali 5.110,81 €.

Vyúčtovanie na jednotlivých odberných miestach:
 obecný úrad: 1.634,47 €
 škola: 939,57 €
 verejné osvetlenie: 1.053,72 €
 chata: 221,66 €
 kultúrne domy: 909,40 €
 dom smútku a zvonica: 351,99 €Termíny vývozov odpadov v roku 2017:
--------------------------------------------------

Komunálny odpad:

3.1. , 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6., 11.7., 1.8., 22.8., 19.9., 10.10., 7.11., 5.12.

Vývoz skla : 2.2., 28.3., 20.6., 19.9., 9.11.2017

Vývoz plastov: 27.1., 16.3. 2.6., 19.7, 10.8., 21.9., 29.11.2017

Vývoz nebezpečného odpadu a veľkoobjemového odpadu:

7.4.2017 a 13.9.2017• Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva:
--------------------------------------------------------

4.3.2017, 25.6.2017, 15.9.2017 a 9.12.2017.

Termíny zasadnutí sa môžu meniť podľa potreby.

Štefan Romaňák
starosta obce


Vypracovala: Helena Malastová