oznamy

Program obecného zasadnutia dňa 8.12.2017

Program XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 8.12.2017 o 18,00 hod.


1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Žiadosť Jána Šebra o odkúpenie časti parcely
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2018
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce Sulín na roky 2018 -2020
6. Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2018 - 2020
7. Plnenie rozpočtu obce za rok 2017 k 30.11.2017
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2017
9. Zápis do obecnej kroniky za rok 2016
10. Návrh zmlúv o odkúpení časti parcely KN-E 4414/1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Sulín alebo predĺženie nájomných zmlúv
11. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s prenajímateľom ZBVL obce Malý Sulín
12. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2018
13. Termíny vývozov odpadov v roku 2018
14. Rôzne: a) Informácia o podaní Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu domu kultúry č. 102 v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 22/PRV/2017, opatrenie 7.4, aktivita 1
b) Informácia o podaní Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu domu smútku v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 22/PRV/2017, opatrenie 7.4, aktivita 2
c) Informácia o úspešnom uchádzačovi verejného obstarávania na rekonštrukciu domu smútku
d) Informácia o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu EuroVelo 11
e) Informácia o prieskume zbojníckej džury
15. Interpelácia poslancov - diskusia
16. Záver