oznamy

Bilancia rokov 2003 - 2010


Vážení občania, milí rodáci a ostatní čitatelia,
  chcela by som zbilancovať svoju doterajšiu prácu vo funkcii starostky obce za dva volebné obdobia v skrátenej forme ako najdôležitejšie udalosti či práce vykonané v obci a tiež všetky získané finančné prostriedky pre obec za môjho pôsobenia:
Rok 2003
- Obec mala neuhradené záväzky /nezaplatené faktúry/ vo výške 275 tis. Sk, ťarchu na
budove obecného úradu a obecnej bytovke č. 82,
- prevzali sme neuhradené záväzky za Prevádzkareň vo výške 54 tis. Sk, ktorá ukončila
svoju činnosť z dôvodu nerentability a neefektívnosti
- prešli kompetencie v oblasti opatrovateľskej služby na Obec
- urobil sa zápis na List vlastníctva Obce a to Dom smútku č. 110 a stará Požiarna zbrojnica
č. 179, ihrisko /futbalové/ a okolie ihriska, pozemok pod starou požiarnou zbrojnicou
a komunikácia okolo gátra
- vyrovnali sme záväzky za Obec vo výške 115 tis. Sk a za Prevádzkareň vo výške 54 tis. Sk
- znížili sme spotrebu elektrickej energie o 103 tis. Sk
- na základe Dohody o urovnaní uskutočnil sa výmaz ťarchy na Liste vlastníctva a to
budova Obecného úradu za 100 tis. Sk finančnej spoločnosti VM financial Consulting
s.r.o., ktorá pohľadávku evidovala
- uskutočnila sa dražba Obecnej bytovky č. 82, ktorá bola vydražená za 850 tis. Sk za byty
a 38 tis. Sk predstavovala suma pozemku, odo dňa dražby bytovka už nepatrila obci,
ale novému majiteľovi, ktorý byty s pozemkom odpredal rodinám žijúcim v bytovke

Rok 2004
- urobila sa výmena oplotenia volejbalového ihriska vo výške 37 tis. Sk
- postavil sa pamätník J. I. Stavrovskému-Popradovovi vo výške 28 tis. Sk
- v spolupráci s Obcou Mníšek n/Popradom, Slovenskou správou ciest a Štátnymi Lesmi prispeli sme sumou 10 tis. Sk na lepšie sprejazdnenie úseku cesty Závodie - Medzibrodie
- zaviedli sme miestny rozhlas do časti Závodie /fungoval do povodní tohto roku/
- urobila sa výmena verejného osvetlenia a to 54 ks svietidiel vo výške 257 tis. Sk
- spropagovali sme obec formou videonahrávky „Pri prameni zdravia“ vo výške 13 tis. Sk
- pre základnú školu vymenilo sa vodovodné potrubie pri škole vo výške 15 tis. Sk, zakúpili sa školské lavice vo výške 16 tis. Sk /z Ministerstva školstva bolo poskytnutých 14 tis. Sk/ a drobné opravy v škole stáli 23 tis. Sk
- vyrovnali sme ostatné neuhradené faktúry za Obec vo výške 160 tis. Sk
- urobil sa zápis na List vlastníctva obce a to Kultúrny dom v časti Malý Sulín so súp. č. 50
- znížili sme spotrebu elektrickej energie o 38 tis. Sk

Rok 2005
- zaviedol sa Obecný spravodajca, ktorý informuje občanov o celkovom hospodárení obce za predchádzajúci rok
- na budove Obecného úradu vymenila sa strešná krytina, žľaby, odkvapové rúry, 3 plastové okná a palubovky vo výške 176 tis. Sk
- urobila sa rekonštrukcia miestneho rozhlasu a rozhlasovej ústredne vo výške 254 tis. Sk
- na Zvonici v časti Malý Sulín boli osadené dvere, okná, projektová dokumentácia pre dodatočné stavebné povolenie, elektroinštalácia a práce s tým spojené vo výške 98 tis. Sk
- zakúpil sa materiál na výmenu strešnej krytiny na Kultúrny dom v časti Malý Sulín vo výške 122 tis. Sk
- dokončila sa nahrávka videofilmu o obci „Pri prameni zdravia“ vo výške 17 tis. Sk /spolu 30 tis. Sk/
- v časti Huta urobil sa oporný múr /kameň v pletive/ vo výške 282 tis. Sk hradené z finančných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu na odstránenie následkov povodní
- v škole vymenili sa vchodové dvere za plastové, doplnil sa kuchynský riad v celkovej výške 73 tis. Sk
- náklady na vydanie knihy o Sulíne predstavovali výšku 84 tis. /honoráre, tlač, odmeny/
- znížili sme spotrebu el. energie o 33 tis. Sk

Rok 2006
- zrekonštruovali sme Obecný úrad a Kultúrny dom v časti Malý Sulín /výmena okien, dverí, maľba interiérov/ vo výške 392 tis. Sk
- urobila sa výmena strešnej krytiny na budove školy /žľaby, odkvapové rúry, bleskozvod, výmena krokvy/ vo výške 680 tis. Sk
- ukončili sa práce na Zvonici v časti Malý Sulín /vybavenie interiéru, elektromontážne práce/ vo výške 74 tis. Sk
- náklady s vydaním knihy o Sulíne /dotlač, doplatok honorárov/ 71 tis. Sk, spolu náklady na vydanie knihy predstavovali výšku 155 tis. Sk
- vytvorili sme webovú internetovú stránku o obci na www.sulin.ocu.sk
- zrealizovali sme výstavbu Studničky v časti Závodie 10 tis. Sk
- vymenili sa odkvapové rúry a žľaby na Kultúrnom dome v časti Závodie vo výške 12 tis. Sk, natrela sa strecha
- zakúpilo sa obecné vozidlo na leasing Chevrolet Aveo, mesačné splátky 6.518,- Sk, posledná splátka bude zaplatená v decembri 2010

Rok 2007
- zrekonštruovali sme budovu Obecného úradu /zateplenie a fasáda/ vo výške 378 tis. Sk
- zateplili sme povalu Obecného úradu a oplechovali balkón vo výške 20 tis. Sk
- uskutočnil sa prevod starého Kultúrneho domu v časti Veľký Sulín /budova Farského úradu/ do vlastníctva obce – zápis na List vlastníctva obce ako Kultúrny dom so súp. č. 102
- betónovali sme veniec na spevnenie múrov Kultúrneho domu č. 102 vo výške 160 tis. Sk
- vymenila sa strešná krytina, odkvapové rúry, žľaby a rezivo na budove Kultúrneho domu č. 102 zo sponzorských príspevkov /rodák Pjaták z Ostravy a Združenie bývalých urbarialistov v Sulíne/
- urobil sa zápis na List vlastníctva obce – Zvonica so súp. č. 183 v časti Malý Sulín
- uskutočnil sa prevod hnuteľného majetku – poľnej kuchyne zo štátu do obce
- začala sa realizácia neinvestičného projektu „Most spolupráce a prosperity s poľským prihraničím Sulín – Muzsyna – Zegiestow“ z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
- odpredal sa obecný pozemok – trvalotravnatý porast v časti Veľký Sulín /Kaminec v Hute/ vo výške 184 tis. Sk
- vrátila sa nehnuteľnosť do majetku obce a na List vlastníctva obce – pozemok pri obecnej chate o výmere 3.615 m2 - súdnou cestou /nelegálny odpredaj/
- usporilo sa na elektrickej energie vo výške 62 tis. Sk

Rok 2008
- urobila sa rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu č. 102 – a to výmena okien, zamurovanie niektorých okien a nové okná vo výške 280 tis. Sk
- ukončila sa realizácia neinvestičného projektu „Most spolupráce a prosperity s poľským prihraničím Sulín – Muzsyna – Zegiestow“
- vybudoval sa Obecný park – oddychová zóna pre deti a dospelých vo výške 56 tis. Sk
- oplotilo sa futbalové ihrisko vo výške 31 tis. Sk /pri povodniach tohto roku bolo pletivo aj stĺpiky odplavené/
- na realizáciu obecného kompostoviska sme prispeli sumou 30 tis. Sk
- vymenili sa okná v školskom byte /nájomca Salátková Janka/ vo výške 73 tis. Sk
- urobila sa lavička z mriežok a železnej konštrukcie ku volejbalovému ihrisku vo výške 26 tis. Sk
- uskutočnil sa zápis do Listu vlastníctva obce – Kultúrny dom v časti Závodie so súp. č. 74
- odkúpili sa pozemky pri Kultúrnom dome v časti Závodie

Od roku 2009 už v eurách
- ohlásená finančná a hospodárska kríza posúva ekonomiku späť, v dôsledku čoho je cítiť na zníženom výnose dane, ktorý pre našu obec predstavoval cca 13 tis. €
- uskutočnil sa zápis do Listu vlastníctva obce – Obecné kompostovisko o výmere 902 m2
- uskutočnil sa zápis do Listu vlastníctva obce – pozemky pod Kultúrnym domom a pri Kultúrnom dome v časti Závodie o celkovej výmere 995 m2
- snažili sme sa o lepšie sprejazdnenie cesty Závodie - Medzibrodie a náklady stáli 533,- €
- zateplila sa a vymaľovala fasáda na Kultúrnom dome v časti Malý Sulín a náklady predstavovali výšku necelých 5 tis. €
- zaviedol sa internet do časti Veľký Sulín
- vymenili sa okná a urobila prístavba kuchynky na Kultúrnom dome v časti Závodie

Rok 2010
- zaviedol sa internet do časti Malý Sulín a Závodie
- v júni obec zasiahla ničivá povodeň, výška povodňových škôd bola 183 tis. €, finančné prostriedky obec dostala v septembri a uhradila všetkým dodávateľom
- urobila sa fasáda na Kultúrnom dome v časti Závodie a ostatné práce, celkové náklady predstavovali výšku 6.600,- €
- z poskytnutých finančných prostriedkov ZMOS-u a z darov fyzických a právnickych osôb vyasfaltovali sa miestne komunikácie /196 m2/ pri Gréckokatolíckej cerkvi a pri Kultúrnom dome v časti Malý Sulín v sume necelých 6 tis. €