oznamy

Finančné prostriedky získané z európskych fondov

Z európskych fondov obec získala tieto finančné prostriedky:
Názov projektu: Sulín-Muszyna-Zegiestow: most spolupráce a prosperity s poľským prihraničím
Program Iniciatívy INTERREG III A v programovacom období 2004 – 2006 /fond mikroprojektov/
Časová realizácia projektu: 11.5.2007 – 2.5.2008
Výška schváleného finančného príspevku: 917.700,- Sk, z toho:
- Z príspevku z ERDF vo výške 724.500,- Sk
- z príspevkov zo štátneho rozpočtu vo výške 193.200,- Sk
- z vlastných zdrojov vo výške /5% spolufinancovanie/ 48.300,- Sk
Skutočné čerpanie bolo vo výške : 897.556,20 Sk, z toho
Z príspevku ERDF 708.597,- Sk
Zo ŠR 188.959,20 Sk
Vlastné zdroje 47.889,-

Výsledkom tohto projektu bolo vypracovanie projektovej dokumentácie a následne 17.3.2010 bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu lávky Sulín – Zegiestow.
V marci 2010 bola podaná Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu výstavby lávky Sulín – Zegiestow z Programu cezhraničnej spolupráce. Momentálne /november 2010/ v Krakowe prebieha schvaľovací proces tejto žiadosti.