oznamy

Hospodárenie obce za rok 2011

Obecný spravodajca
Ročník VIII. Rok 2012
Vážení občania,
predkladám Vám hospodárenie obce za rok 2011 a to za obdobie od 1.1. do 31.12. 2011.

Hospodárenie obce za rok 2011 – príjmová časť vo výške 272.820,49 €

1. Daňové príjmy v celkovej sume 78.730,37 €, z toho:
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 66.194,62 €
- daň z pozemkov fyzických osôb 1.415,94 €
- daň z pozemkov právnických osôb 3.704,41 €
- daň zo stavieb fyzických osôb 1.590,01 €
- daň zo stavieb právnických osôb 1.519,81 €
- daň z bytov 181,50 €
- daň za psa 139,02 €
- daň za užívanie verejného priestranstva 198,- €
- poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 3.787,06 €

2. Nedaňové príjmy v celkovej sume 6.257,72 €, z toho:
- príjmy z obecnej chaty 132,- €
- za poskytnutie kultúrnych domov 235,20 €
- nájomné zo školského bytu 512,14 €,
- nájomné z hrobových miest 24,87 €
- z prenajatých pozemkov – RD a ZBU 278,- €
- administratívne poplatky /vyhotovenie a osvedčenie dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu, vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, potvrdenia o trvalom pobyte a iné 102,55 €
- poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase 103,- €
- vlastné príjmy materskej školy a školskej jedálne /poplatky za materskú školu a poplatky za stravné/ 1.011,64 €
- za separovaný zber 213,20 €
- na odmenu skladníka 40,20 €
- za kopírovanie 82,13 €
- z prenájmu budovy školy na OÁZU 3.070,- € a iné ubytovanie v škole 232,- €
- úroky z vkladov 11,98 €
- príjmy z dobropisov /preplatok el. energie/ 139,81 €
- príjmy z pokút 69,- €

3. Granty a transféry - príjmy zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 187.357,40 €, z toho :
- dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou /pre ZŠ/ 14.903,- €
- za hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 126,06 €
- vyplácanie prídavkov na deti 528,20 €
- príspevok na dobrovoľnícku službu 289,20 €
- záchranné práce - povodňové škody v rámci III. stupňa povodňovej aktivity 47.439,36 €
- ochrana pred povodňami – príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny § 50 j – 28.614,58 €
- 1. Revitalizačný program projektu protipovodňovej prevencie 92.700,- €
- dary od právnických osôb /vykrytie nedostatku financií pre ZŠ s MŠ/ 2.000,- €
- dary od fyzických osôb na povodňové škody 365,- €
- sčítanie obyvateľov, domov a bytov 392,- €

4. Kapitálové príjmy vo výške 475,- €, z toho:
- prenájom pozemkov PZ „Sulínka“ 475,- €


Hospodárenie obce za rok 2011 – výdavková časť vo výške 308.770,10 €

1. Plánovanie, manažment a kontrola v celkovej sume 42.118,27 €, z toho:
- výkon funkcie starostu /výdavky na reprezentáciu/ 54,20 €
- výdavky na mzdy zamestnancom a starostke obce 24.240,75 €
- odvody do poisťovní z miezd 8.136,88 €
- nemocenské dávky 78,21 €
- všeobecné služby 140,53 €
- stravovanie /stravné lístky/ 1.606,79 €
- sociálny fond 299,47 €
- cestovné 75,35 €
- softvér a licencie, údržba výpočtovej techniky 482,48 €
- výdavky na el. energiu budovy obecného úradu a miestneho rozhlasu 1.953,53 €,
- poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, noviny 1.400,98 €
- všeobecný materiál 651,16 €
- poplatky pracovnej zdravotnej službe 103,47 €
- propagácia a reklama 55,80 €
- poplatky a odvody 423,87 €
- výdavky s členstvom obce v ĽRZ, ZMOS, RVC, Región Tatry 211,90 €
- výdavky na mzdy a odvody kontrolóra obce 1.480,90 €
- výdavky na prácu audítora 582,- €
- vzdelávanie zamestnancov /kurzy, školenia, porady/ 140,- €

2. Propagácia a marketing v celkovej sume 125,75 €, z toho:
- propagácia a prezentácia obce / správa domény - webová prezentácia obce 25,75 €
- kronika obce /odmena za vedenie obecnej kroniky/ 100,- €

3. Interné služby v celkovej sume 711,63 z toho:
- zasadnutia orgánov obce /odmeny poslancom/703,63 €
- hospodárska správa a evidencia majetku /kolky /8,- €

4. Služby občanom v celkovej sume 4.493,96 €, z toho:
- evidencia obyvateľstva /výdavky na výkon evidencie obyvateľstva, prihlášky a odhlášky pobytu, zmeny centrálneho registra obyvateľstva/ 126,06 €
- odmeny za sčítanie obyvateľov, domov a bytov 392,- €
- výdavky na el. energiu v Dome smútku a Zvonici 100,40 €
- všeobecný materiál na cintorínske budovy 3,50 €
- zavedenie miestneho rozhlasu do časti Závodie 3.872,- €

5. Bezpečnosť, právo a poriadok v celkovej sume 206,69 €, z toho:
- civilná ochrana /výdavky na prevádzku a údržbu CO skladu, odmena/ 67,28 €
- požiarna ochrana /výdavky na poistenie vozidla AVIA/ 139,41 €

6. Odpadové hospodárstvo v celkovej sume 4.921,35 €, z toho:
- zber a likvidácia odpadu /vývoz komunálneho odpadu, separovaného zberu, poplatky za zneškodňovanie/ 4.746,29 €
- zneškodňovanie bioodpadu 175,06 €

7. Pozemné komunikácie v celkovej sume 88.619,88 €, z toho:
- výdavky na údržbu miestnych komunikácií, zimná údržba ciest 697,94 €
- záchranné práce a povodňové škody 87.758,56 €
- výdavky na štúdie, expertízy, posudky, všeobecný materiál 163,38 €

8. Vzdelávanie a školstvo v celkovej sume 36.973,64 €, z toho:
- materské školy /výdavky na prevádzku MŠ/ 8.637,93 €
- základné školy /výdavky na prevádzku ZŠ/ 21.211,46 €
- školská jedáleň /výdavky na prevádzku ŠJ/ 7.124,25 €

9. Kultúra v celkovej sume 768,92 €, z toho:
- spotreba el. energie v kultúrnych domoch v časti M. Sulín, V. Sulín a Závodie 678,84€
- nákup všeobecného materiálu do kultúrnych domov 90,08 €

10. Šport a rekreácia v celkovej sume 633,32 €, z toho:
- výdavky na el. energiu obecnej chaty 559,23 €
- pranie bielizne, údržba obecnej chaty 25,29 €
- zakúpenie volejbalovej siete 48,80 €

11. Prostredie pre život v celkovej sume 125.663,10 €, z toho:
- výdavky na odmenu za údržbu verejného osvetlenia 665,26 €
- spotreba el. energie na verejnom osvetlení v časti Malý Sulín, Veľký Sulín a Závodie 1.013,- €
- údržba verejného osvetlenia /nákup nových žiariviek/ 423,- €
- stavebný úrad /výdavky na činnosť stavebného úradu/ 504,14 €
- výdavky na mzdy a odvody, stravné zamestnancom obce /10 pracovníkov na projekte 1. Revitalizačného programu 32.625,- €
- práce na 1. Revitalizačnom projekte 90.000,- €
- výdavky na údržbu obecných vodovodov, posudky a pokuty za závadnosť vody 432,70 €

12. Sociálne služby v celkovej sume 1.797,79 €, z toho:
- výdavky na opatrovateľskú službu /služba ukončila činnosť 30.4.2011/– mzdové náklady zamestnanca obce 1.797,79 €

13. Podporná činnosť v celkovej sume 1.735,80 €, z toho:
- výdavky na poistenie obecného vozidla 321,93 €
- palivo, servis a údržba vozidla 749,99 €
- nájom garáže 663,88 €


Výsledok hospodárenia za rok 2011 predstavuje výšku:
/prebytok/ + 7.850,39 €,
ktorý sa skladá z rozdielu bežných a kapitálových príjmov /272.820,49 €/ a bežných a kapitálových výdavkov /308.770,10 €/ a vyčerpanej dotácie zo štátneho rozpočtu z roku 2010 / 43.800,- €/.
Zostatok finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2011:
- na bežnom účte 6.279,42 €
- v pokladni 43,99 €
- účet sociálneho fondu 342,37 €
- decentralizačný účet 1.612,01 €

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2012 bude vždy v utorok v týchto dňoch:
17.1, 14.2, 13.3, 10.4, 8.5, 5.6, 3.7, 24.7, 14.8, 11.9, 9.10, 6.11 a 4.12,
Vývoz Š-MOK a RECY - vrecia – plasty: 23.3. a 13.9.
Vývoz Š-MOK a RECY – vrecia – sklo: 21.3. a 5.9.
Pre veľké množstvo odpadu plastov a vriec budeme uvažovať o ďalšom termíne na vývoz. Ďalšie vývozy budú oznámené miestnym rozhlasom.
Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu: 29.3.
Anna Hiľáková v.r.
starostka obce