oznamy

Hospodárenie obce za rok 2009


Obecný spravodajca
Ročník V. Rok 2009
Vážení občania,
už piaty rok Vás informujeme Obecným spravodajcom o hospodárení obce, celkových príjmoch a výdavkoch obce. Aj keď o hospodárení obce sa dozvedáte iba raz za rok, členenie príjmov a výdavkov je tak podrobné, že máte prehľad o tom, koľko financií obec dostala /či už výnosy zo štátneho rozpočtu, z miestnych daní, z ministerstiev atď./ a na čo obec v priebehu roka vynaložila finančné prostriedky.
Naďalej skrášľujeme verejné priestranstva, udržiavame poriadok na miestnych cintorínoch, v parkoch, na ihriskách, v okolí ciest a to všetko vďaka nezamestnaným na aktivačných prácach, ktorí nám takto pomáhajú cez Menšie obecné služby udržiavať obecné vodovody, čistia zarastajúce okolie od nežiaducich drevín, v lete je stále dosť práce pri kosení cintorínov, vodojemov, obecných priestranstiev, školského dvora, v zime zase pri odhŕňaní snehu.
Vysloviť poďakovanie chceme Roľníckemu družstvu v Sulíne a jeho predsedovi p. Františkovi Maľarčíkovi za pomoc v lete pri kosení futbalového ihriska, za mulčovanie „Chyščísk“, čím pomáha obci skrášľovať životné prostredie, v zime údržbou miestnych komunikácií ako aj ďalšími spoločnými aktivitami, ktorými nám vychádza v ústrety.
Rok 2009 z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy sa posunul dozadu a to na úroveň roku 2006. V mesiaci jún 2009 zverejnilo Ministerstvo financií SR na svojej internetovej stránke rozpis prognózy výnosu dane z príjmov FO na rok 2009 pre obce spracovaný na základe aktualizovaného dopadu finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku SR. Podľa prognózy sa pre obce znížil výnos dane o 16,4%.
V našej obci sa tak znížil výnos dane z 80.752,-€ na 67.467,- €, čo je o 13.285,- € /400.223,- Sk/ menej ako bol schválený na začiatku roka.
Vzhľadom na túto skutočnosť naša obec vyčerpala v priebehu roka rezervný fond /prebytok hospodárenia/ z roku 2007 v plnej výške 2.617,- € a rezervný fond /prebytok hospodárenia/ z roku 2008 vo výške 6.742,48 € /celková suma 9.449,92/ z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy, nakoľko nám takéto čerpanie umožnila vláda SR.
V decembri nám vláda po systematickom vyjednávaní predsedu Združenia miest a obcí Slovenska s ministrom financií SR dofinancovala sumu 5.776,- €.
V rámci Programu rozvoja vidieka, opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, podopatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, naša obec podala v mesiaci jún Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo pôdohospodárstva cez Pôdohospodársku platobnú agentúru v Prešove na získanie finančných prostriedkov z európskych fondov: „Rekonštrukcia Domu kultúry v Sulíne“. Ide o odstránenie havarijného stavu budovy so súp. č. 102 / starý kultúrny dom/, v ktorej je potrebné uskutočniť celkovú rekonštrukciu objektu. V prípade schválenia projektu v tejto budove bude verejne prístupné miesto pre obyvateľov obce k internetu a k všetkým výstupom projektu. Výška žiadaného finančného príspevku je 119.798,04€ + 19% DPH /22.761,63 €/. Celkový objem výdavkov predstavuje výšku 142.559,67 €. Za vypracovanie tohto projektu obec zaplatila firme ADRE s.r.o. Bardejov sumu 700,- €. Iné náklady súvisiace s týmto projektom neboli.
V mesiaci marec bol vykonaný Správou katastra v Starej Ľubovni zápis do listu vlastníctva obce – obecné kompostovisko /oproti budove obecného úradu/ vybudované na parc. č. 518/2 o výmere 902 m2.
V júli nám Správa katastra v Starej Ľubovni oznámila, že na základe našich podkladov vykonala zápis do katastra nehnuteľností – pozemok pod Kultúrnym domom v časti Závodie /parc. č. 477/4/ o výmere 226 m2 a pred budovou Kultúrneho domu v časti Závodie /parc. č. 477/1/ o výmere 769 m2 na list vlastníctva obce.
V letných mesiacoch /v čase prázdnin/ sme budovu našej školy poskytli Združeniu kresťanských spoločenstiev mládeže, ktorí počas dvoch turnusov organizovali OÁZOVÉ LETO. Za ubytovanie počas usporiadania týchto podujatí naša obec získala 1.300,- €. Takto získané finančné prostriedky sme previedli na účet školy z dôvodu nedostatku financií školy. Ďalšie financie na Základnú škodu sme získali dohodovacím konaním vo výške 6.779,- €, ktoré nám boli zaslané na účet v mesiaci december.
V mesiaci júl sa na Kultúrnom dome v časti Malý Sulín vykonali práce na fasáde a to zateplenie fasády polystyrénom, maľba fasády, postavenie lešenia, demontáž lešenia a montáž dreveného obkladu /paluboviek/. Nákup materiálu na fasádu a palubovky činili 2.280,14 €, práce na zateplení fasády predstavovali výšku 2.684,63 €.
Ďalej sme do Kultúrneho domu v časti Malý Sulín zakúpili rýchlovarnu kanvicu, plynovú pec v hodnote 276,30 € a na okná sme dali namontovať žalúzie v hodnote 165,97 €.
V spolupráci s obcou Mníšek n/P sme v mesiaci máj snažili sa o sprechodnenie cesty v úseku Závodie – Medzibrodie a to navážaním štrku na výmole a zdvihnutie cesty pri Medzibrodí. Našu obec náklady na túto cestu stáli 533,36 €. Obec Mníšek n/Popradom zaplatila 869,18 €. Celkové náklady predstavovali výšku 1.402,54 €.
V mesiaci september nám Ministerstvo financií odsúhlasilo žiadosť na individuálne potreby obce a schválilo finančnú výšku 6.000,- € na rekonštrukciu a modernizáciu Kultúrneho domu v časti Závodie. Na tejto budove sa urobila výmena niektorých okien za plastové. Ďalšie práce a to fasáda a prístavba kuchynky sa dokončia v roku 2010.
V mesiaci december bol do našej obce zavedený internet, vďaka firme Martina Kandráča zo Sabinova a to z obce Malý Lipník cez Poľsko. Konečne sa mládež našej obce dočkala internetu, aj keď ešte nie je pokrytá celá obec, dúfajme, že v blízkej budúcnosti tak bude. Obec mala na realizáciu náklady vo výške 416,50 €.

Hospodárenie obce za rok 2009 – príjmová časť vo výške 128.013,71 €

1. Daňové príjmy v celkovej sume 81.696,96 €, z toho:
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 69.937,03 €
- daň z pozemkov 5.427,14 €
- daň zo stavieb 3.109,21 €
- daň z bytov 157,36 €
- daň za psa 152,28 €
- poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 2.913,94 €

2. Nedaňové príjmy v celkovej sume 7.276,52 €, z toho:
- príjmy z obecnej chaty, za poskytnutie kultúrnych domov, nájomné zo školského bytu,
hrobových miest, z prenajatých pozemkov – pôda RD 3.035,19 €
- administratívne poplatky /vyhotovenie a osvedčenie dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu, vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, potvrdenia o trvalom pobyte a iné 776,73 €
- poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase 115,89 €
- vlastné príjmy materskej školy a školskej jedálne /poplatky za materskú školu a poplatky za stravné/ 715,14 €
- úroky z vkladov 6,85 €
- vrátenie pôžičky z Mikroregiónu Sulínka 1.659,- €
- príjmy z náhrad z poistného plnenia osobné vozidlo 460,33 €
- príjmy z dobropisov 507,39 €

3. Granty a transféry - príjmy zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 32.819,96 €, z toho :
- dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 22.899,- €
- hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 127,38 €
- menšie obecné služby 536,74 €
- prídavky na deti 513,31 €
- dobrovoľnícke služby 140,64 €
- dofinancovanie obce Ministerstvom financií 5.776,- €
- voľby /do VÚC, prezidentské, európsky parlament/ 2.826,89 €

4. Kapitálové príjmy vo výške 6.220,27 €, z toho:
- prenájom pozemkov PZ „Sulínka“ 220,27 €
- na individuálne potreby obce z MF SR – rekonštrukcia kultúrneho domu v časti Závodie 6.000,- €Hospodárenie obce za rok 2009 – výdavková časť vo výške 129.732,74 €

1. Plánovanie, manažment a kontrola v celkovej sume 42.919,24 €, z toho:
- výkon funkcie starostu /výdavky na reprezentáciu/ 35,55 €
- výkon obecného úradu /výdavky na mzdy zamestnancom a starostke obce, odvody, odmeny na základe dohôd, materiál, služby, stravovanie, sociálny fond, údržby a opravy, cestovné, softvér a licencie, údržba výpočtovej techniky, výdavky na el. energiu budovy obecného úradu a miestneho rozhlasu, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, noviny, poplatky pracovnej zdravotnej službe / 41.070,83 €
- členstva a partnerstva /výdavky s členstvom obce v ĽRZ, ZMOS, RVC, Región Tatry/ 137,41 €
- vnútorná kontrola /výdavky na mzdy a odvody kontrolóra obce/ 1.262,31 €
- audit /výdavky na prácu auditora/ 413,14 €

2. Propagácia a marketing v celkovej sume 267,26 €, z toho:
- propagácia a prezentácia obce / správa domény - webová prezentácia obce, nahrávka od Dediny ku dedine/ 117,26 €
- kronika obce /odmena za vedenie obecnej kroniky/ 150,- €

3. Interné služby v celkovej sume 16.969,21 €, z toho:
- zasadnutia orgánov obce /odmeny poslancom/ 426,64 €
- voľby / výdavky na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami/ 2.826,79 €
- hospodárska správa a evidencia majetku /poistenie majetku, kolky, geometrické zamerania/ 595,56 €
- prevádzka a údržba budov /výdavky na prevádzku a údržbu obecnej chaty, nákup materiálu na zateplenie a zateplenie kultúrneho domu v časti Malý Sulín, vypracovanie žiadosti o NFP na kultúrny dom v časti V. Sulín/ 13.012,38 €
- vzdelávanie zamestnancov /výdavky na školenia, kurzy, semináre/ 107,84 €

4. Služby občanom v celkovej sume 345,46 €, z toho:
- evidencia obyvateľstva /výdavky na výkon evidencie obyvateľstva, prihlášky a odhlášky pobytu, zmeny centrálneho registra obyvateľstva/ 127,38 €
- cintorínske a pohrebné služby /výdavky na prevádzku cintorínov, spotreba el. energie v Dome smútku a Zvonici/ 204,07 €
- miestny rozhlas / výdavky na údržbu miestneho rozhlasu/ 14,01 €

5. Bezpečnosť, právo a poriadok v celkovej sume 323,38 €, z toho:
- civilná ochrana /výdavky na prevádzku a údržbu CO skladu, odmena/ 67,72 €
- požiarna ochrana /výdavky na poistenie vozidla AVIA, pohonné látky/ 255,66 €

6. Odpadové hospodárstvo v celkovej sume 4.405,93 €, z toho:
- zber a likvidácia odpadu /vývoz komunálneho odpadu, separovaného zberu, poplatky za zneškodňovanie, zakúpenie kontajnerov/ 4.188,51 €
- zneškodňovanie bioodpadu /výdavky na riešenie spracovania bioodpadu/ 217,42 €

7. Pozemné komunikácie v celkovej sume 1.485,38 €, z toho:
- úsek Závodie – Medzibrodie 533,36 €
- rozvoj obcí /osadenie stĺpa na internet, prepracovanie projektovej dokumentácie Sulín-Zegiestow/ 952,02 €

8. Vzdelávanie a školstvo v celkovej sume 47.894,89 €, z toho:
- materské školy /výdavky na prevádzku MŠ/ 12.414,35 €
- základné školy /výdavky na prevádzku ZŠ/ 22.750,- €
- školská jedáleň /výdavky na prevádzku ŠJ/ 12.730,54 €

9. Kultúra v celkovej sume 1.318,69 €, z toho:
- ostatné kultúrne služby /spotreba el. energie v kultúrnych domoch v časti M. Sulín, V. Sulín a Závodie a nákup všeobecného materiálu do kultúrnych domov – pec, kanvica, žalúžie, syfóny, rúry, oprava vodovodu/ 1.284,98 €
- knižnica /nákup kníh/ 33,71 €

10. Šport a rekreácia v celkovej sume 1.002,63 €, z toho:
- obecná chata /výdavky na el. energiu, pranie bielizne, materiál/ 1.002,63 €

11. Prostredie pre život v celkovej sume 3.884,23 €, z toho:
- verejné osvetlenie /výdavky na odmenu za údržbu, spotreba el. energie na verejnom osvetlení v časti Malý Sulín, Veľký Sulín a Závodie/ 2.467,95 €
- stavebný úrad /výdavky na činnosť stavebného úradu/ 86,81 €
- údržba verejných priestranstiev /nákup benzínu do mot. pílky, materiál na údržbu/ 689,54 €
- zásobovanie vodou /výdavky na údržbu a odmenu za chlórovanie obecných vodovodov/ 639,93 €

12. Bývanie v celkovej sume 56,- €, z toho:
- bývanie – školský byt /revízia komína/ 56,- €

13. Sociálne služby v celkovej sume 5.567,55 €, z toho:
- sociálne služby /výdavky na opatrovateľskú službu – mzdové náklady/ 5.567,55 €

14. Podporná činnosť v celkovej sume 3.292,89 € z toho:
- splácanie leasingu obecného automobilu, DPH, úroky, poistenie vozidla, palivo, servis a údržba vozidla, nájom garáže 3.292,89 €
Výsledok hospodárenia za rok 2009 predstavuje výšku:
/strata/ - 5.336,82 €,
ktorý sa skladá z rozdielu bežných a kapitálových príjmov a výdavkov /strata/ – 1.719,03 € a nevyčerpanej dotácie z Ministerstva financií vo výške - 3.617,79 €.


Zostatok finančných prostriedkov na účte k 31.12.2009:
- na bežnom účte 6.520,49 €
- v pokladni 616,51 €
- účet sociálneho fondu 339,34 €
- fondový účet 53,78 €Obec nemá k 31.12.2009 žiadne neuhradené záväzky


Vývoz komunálneho odpadu v roku 2010 bude vždy v utorok v týchto týždňoch:
1,5,9,13,17,21,25,28,31,34,38,42,46 a 50.

Vývoz Š-MOK a RECY - vrecia – plasty: 11.3. a 9.9.
Vývoz Š-MOK a RECY – vrecia – sklo: 10.3. a 8.9.

Vývoz ostatných odpadov /veľkoobjemového, nebezpečného/ Vám bude oznámený miestnym rozhlasom.


Vyzývame všetkých obyvateľov našej obce, ktorí v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve nemajú uzatvorenú Zmluvu o nájme za hrobové miesto, nech sa dostavia čo najskôr na Obecný úrad za účelom uzatvorenia zmlúv a zaplatenia hrobových miest.Anna Hiľáková v.r.
starostka obce