oznamy

Hospodárenie obce za rok 2010

Obecný spravodajca
Ročník VII. Rok 2011
Vážení občania,
ďakujem Vám za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách , ktoré sa konali v novembri minulého roku do orgánov samospráv obcí a budem sa ďalšie volebné obdobie snažiť, aby do našej obce prišli finančné prostriedky, aby sme tak mohli urobiť ešte nejaké rekonštrukcie na obecnom majetku, či investície v obci, aby sa naša obec aj ďalej rozvíjala.
V mesiaci január 2010 nám bolo oznámené, že Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia Domu kultúry v Sulíne“ /starý kultúrny dom – bývalá papučkáreň/ nebola schválená. Z toho dôvodu sme v minulom roku na tejto budove nerobili žiadnu rekonštrukciu.
Ani Žiadosťou na individuálne potreby obce z Ministerstva financií a to „Rekonštrukcia oplotenia cintorína v časti Veľký Sulín“ sme takisto neboli úspešní. Ministerstvo financií v roku 2010 neschvaľovalo vôbec tieto žiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v štátnom rozpočte ako aj spôsobenými povodňami.
Za môjho pôsobenia obec zapísala na list vlastníctva 7 budov /kultúrny dom V. Sulín č. 97, kultúrny dom V. Sulín č. 102, Dom smútku v časti V. Sulín, kultúrny dom M. Sulín, Zvonica v časti M. Sulín, kultúrny dom v časti Závodie a starú požiarnu zbrojnicu/. Je potrebné vysporiadať ešte čističku odpadových vôd a dve budovy /šopy/, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva, ale sú vedené v účtovníctve obce. Čističku odpadových vôd sme navrhli na odpredaj vlastníkom bytov v bytovkách č. 92 a 93, ktorí nesúhlasili s odkúpením čističky a tak ostáva naďalej vedená v účtovníctve obce /nie je na liste vlastníctva obce/. Čistička odpadových vôd mala v minulom roku zostatkovú hodnotu 1.682,03 € a je mimo prevádzky. Z dôvodu vysokých nákladov na jej opravu, Obecný úrad zatiaľ neuvažuje o jej rekonštrukcii.
Jedna z budov šopa pri rodinnom dome č. 124 /pri p. Pjatákovej Márii/ bola postavená v činnosti JHR na obecnom pozemku. Po schválení poslancami obecného úradu túto budovu sme zbúrali z dôvodu chátrania a nevyužitia. Budova bola prostredníctvom našich nezamestnaných rozobratá, drevo odovzdané do školy na vykurovanie a plech do šrotu. Tým sme budovu vysporiadali z majetku obce.
Druhou budovou, ktorá stojí na obecnom pozemku, je vedená v účtovníctve obce, nie však na liste vlastníctva, je šopa pri kultúrnom dome č. 97 / pri bývalej sociálno-prevádzkovej budove/. Po dohode s predsedom Roľníckeho družstva sme sa rozhodli ponechať budovu, nakoľko naše družstvo túto budovu využíva.
Lesy SR š.p. nám dňa 26.3.2010 na základe protokolu o prechode majetku odovzdali obecné lesy. Po vydaní lesov sme uzatvorili so Združením bývalých urbarialistov v Sulíne Zmluvu o nájme lesných pozemkov, kde sme sa dohodli, že budú starať sa o obecné lesy, ktorých celková výmera je 500.949 m2 /50,0949 ha/. Výška ročného nájomného predstavuje 150,- €.

Dňa 30.3.2010 bola na sekretariát v Krakowe doručená žiadosť o Nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce SR – PL „Most spolupráce a prosperity s poľským prihraničím Sulín – Muzsyna – Zegiestow“ na realizáciu investičného projektu a to premostenie rieky Poprad lávkou pre peších a cyklistov. Dňa 17.3.2010 bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu nového pešieho prechodu. Rozpočet projektu na poľskej strane predstavuje výšku 732.776,36 €, na strane slovenskej výšku 460.331,21 €. Či žiadosť bude úspešná, zatiaľ ešte nevieme.
V mesiaci apríl bol zavedený internet do časti Závodie. Obyvatelia tejto časti boli veľmi nápomocní, svojpomocne osadili stĺpy na pätkách od budovy školy až ku školskému rezervoári a od budovy školy bol káblami až ku rezervoári zavedený aj elektrický prúd. Kábel zakúpila obec a náklady činili 240,- €.
Každoročne žiadame Ministerstvo školstva o dofinancovanie našej školy a to na chýbajúce mzdy, tovary a služby dohodovacím konaním. V minulom roku nám takto dofinancovalo Ministerstvo školstva sumu 5.000,- € na chýbajúce mzdy a odvody pre zamestnancov Základnej školy.
Aj minulý rok sme poskytli budovu školy cez letné prázdniny Združeniu kresťanských spoločenstiev mládeže. Škola si tak finančne pomohla sumou 1.450,- €.
Rok 2010 a predchádzajúci rok 2009 boli rokmi, kedy sme nielen naša obec, ale všetky obce a mestá pocítili dopady hospodárskej krízy. Od roku 2005 do roku 2009 bola naša ekonomika na vzostupe, o čom svedčia aj výnosy podielových daní, ktoré naša obec dostala a ktoré sme použili na celkový chod obce:
Rok 2005 predstavoval výnos podielových daní pre našu obec 2.000.054,- Sk, v roku 2006 to bola výška 2.038.087,- Sk, v roku 2007 suma 2.307.640,- Sk a v roku 2008 výška 2.610.556,- Sk.
Rok 2009 už len 69.937,03 € /2.106.923,- Sk/
Rok 2010 55.927,43 € /1.684.869,80 Sk/.
Želám si, aby sa skončilo krízové obdobie, aby sme mohli pracovať tak, ako to bolo pred rokom 2009.
Popri výpadku podielových daní boli sme nútení riešiť aj povodne, ktoré nás postihli 4. júna 2010. Boli sme medzi obcami, ktorých ničivá povodeň ukázala svoju silu a zmenila tvár obce. Najviac postihnutí obyvatelia Malého Sulína nikdy nezabudnú, ako im povodeň zaplavila rodinné domy, ktorých múry ani do neskorej jesene sa nestihli vysušiť, nehovoriac o zničených elektrospotrebičoch, podlahách, či omietkach vnútri domov. Došlo k zaplaveniu pivníc, garáží, k narušeniu statík niektorých domov, k zosuvom pôdy, popretrhaným vodovodným potrubiam, zničeniu štátnych ciest v dvoch úsekoch v časti Veľký Sulín a štátnej cesty Sulín – Závodie, k zničeniu mosta, rybníka p. Fidzinu, lesných a poľnohospodárskych ciest, k zaplaveniu a zničeniu úrody fyzických osôb aj poľnohospodárov.
Celkové náklady vynaložené pri povodňových záchranných prácach predstavovali čiastku 173.886,48 €.
Dary fyzických osôb na povodne boli vo výške 3.594,89,- € a ZMOS-u vo výške 4.000,- €. Z týchto finančných prostriedkov urobilo sa oplotenie futbalového ihriska, ktoré bolo pri povodniach úplne zničené a vyasfaltovali sa miestne komunikácie k cintorínu v časti Veľký Sulín a ku kultúrnemu domu v časti Malý Sulín.
Veľká vďaka patrí firme Siemens, ktorá poskytla našej obci materiálnu pomoc vo forme nových domácich elektrospotrebičov, o ktoré občania prišli pri povodniach a to automatickou práčkou, chladničkou s mrazničkou, plynovými a elektrickými sporákmi.
Vďaka patrí aj Nadácií Pontis, ktorá sulínskym deťom umožnila pobyt v detskom tábore pri Partizánskom, kde si naše deti vychutnali celý týždeň plný pokoja, oddychu a zábavy.

Najväčšie poďakovanie patrí Vám, sulínskym občanom, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili na odstraňovaní škôd spôsobených povodňami.

V decembri 2010 nám Vláda SR na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR uvoľnila pre našu obec 43.800,- €, ktoré je potrebné použiť na opravu škôd na majetku obcí spôsobených povodňami. Tieto finančné prostriedky budú použité v roku 2011.


Hospodárenie obce za rok 2010 – príjmová časť vo výške 327.487,95 €

1. Daňové príjmy v celkovej sume 68.445,98 €, z toho:
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 55.927,43 €
- daň z pozemkov 5.367,46 €
- daň zo stavieb 3.091,22 €
- daň z bytov 176,37 €
- daň za psa 155,57 €
- poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 3.727,93 €

2. Nedaňové príjmy v celkovej sume 6.052,78 €, z toho:
- príjmy z obecnej chaty, za poskytnutie kultúrnych domov, nájomné zo školského bytu,
hrobových miest, z prenajatých pozemkov – pôda RD 3.433,34 €
- administratívne poplatky /vyhotovenie a osvedčenie dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu, vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, potvrdenia o trvalom pobyte a iné 280,36 €
- poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase 110,- €
- vlastné príjmy materskej školy a školskej jedálne /poplatky za materskú školu a poplatky za stravné/ 1.050,- €
- úroky z vkladov 3,49 €
- príjmy z náhrad z poistného plnenia osobné vozidlo 679,- €
- príjmy z dobropisov, vratky 496,59 €


3. Granty a transféry - príjmy zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 252.437,55 €, z toho :
- dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 19.324,- €
- hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 126,72 €
- menšie obecné služby 785,12 €
- prídavky na deti 526,28 €
- dobrovoľnícke služby 465,08 €
- dofinancovanie obce Ministerstvom financií 4.187,- €
- voľby / do NR, referendum, komunálne/ 1.732,02 €
- dary fyz. osôb na povodňové škody a ZMOS 7.594,89 €
- záchranné práce - povodňové škody 173.886,48 €
- povodňové škody na majetku obce 43.800,- €
- osobitný príjemca na prídavky na deti 9,96 €
4. Kapitálové príjmy vo výške 551,64 €, z toho:
- prenájom pozemkov PZ „Sulínka“ 551,64 €


Hospodárenie obce za rok 2010 – výdavková časť vo výške 288.747,72 €

1. Plánovanie, manažment a kontrola v celkovej sume 41.571,42 €, z toho:
- výkon funkcie starostu /výdavky na reprezentáciu/ 20,62 €
- výkon obecného úradu /výdavky na mzdy zamestnancom a starostke obce, odvody, odmeny na základe dohôd, materiál, služby, stravovanie, sociálny fond, údržby a opravy, cestovné, softvér a licencie, údržba výpočtovej techniky, výdavky na el. energiu budovy obecného úradu a miestneho rozhlasu, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, noviny, poplatky pracovnej zdravotnej službe / 39.388,12 €
- členstva a partnerstva /výdavky s členstvom obce v ĽRZ, ZMOS, RVC, Región Tatry/ 102,08 €
- vnútorná kontrola /výdavky na mzdy a odvody kontrolóra obce/ 1.319,90 €
- audit /výdavky na prácu audítora/ 594,70 €
- vzdelávanie zamestnancov /kurzy, školenia, porady/ 146,- €

2. Propagácia a marketing v celkovej sume 199,65 €, z toho:
- propagácia a prezentácia obce / správa domény - webová prezentácia obce 98,85 €
- kronika obce /odmena za vedenie obecnej kroniky/ 100,80 €

3. Interné služby v celkovej sume 1.883,39 €, z toho:
- zasadnutia orgánov obce /odmeny poslancom/ 61,37 €
- voľby / výdavky na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami/ 1.732,02 €
- hospodárska správa a evidencia majetku /kolky / 90,- €

4. Služby občanom v celkovej sume 393,82 €, z toho:
- evidencia obyvateľstva /výdavky na výkon evidencie obyvateľstva, prihlášky a odhlášky pobytu, zmeny centrálneho registra obyvateľstva/ 126,72 €
- cintorínske a pohrebné služby /výdavky na prevádzku cintorínov, spotreba el. energie v Dome smútku a Zvonici/ 209,10 €
- miestny rozhlas / výdavky na údržbu miestneho rozhlasu/ 58,- €

5. Bezpečnosť, právo a poriadok v celkovej sume 489,35 €, z toho:
- civilná ochrana /výdavky na prevádzku a údržbu CO skladu, odmena/ 50,96 €
- požiarna ochrana /výdavky na poistenie vozidla AVIA, pohonné látky/ 438,39 €

6. Odpadové hospodárstvo v celkovej sume 3.473,26 €, z toho:
- zber a likvidácia odpadu /vývoz komunálneho odpadu, separovaného zberu, poplatky za zneškodňovanie/ 3.473,26 €

7. Pozemné komunikácie v celkovej sume 185.134,02 €, z toho:
- výdavky na údržbu miestnych komunikácií 19,16 €
- záchranné práce a povodňové škody 182.854,75
- výdavky na štúdie, expertízy, posudky, všeobecný materiál 2.260,11 €

8. Vzdelávanie a školstvo v celkovej sume 41.832,20 €, z toho:
- materské školy /výdavky na prevádzku MŠ/ 11.448,25 €
- základné školy /výdavky na prevádzku ZŠ/ 19.078,20 €
- školská jedáleň /výdavky na prevádzku ŠJ/ 11.305,75 €

9. Kultúra v celkovej sume 786,02 €, z toho:
- ostatné kultúrne služby /spotreba el. energie v kultúrnych domoch v časti M. Sulín, V. Sulín a Závodie a nákup všeobecného materiálu/ 762,97 €
- knižnica /nákup kníh/ 23,05 €

10. Šport a rekreácia v celkovej sume 718,83 €, z toho:
- obecná chata /výdavky na el. energiu, pranie bielizne, údržba/ 718,83 €

11. Prostredie pre život v celkovej sume 4.782,58 €, z toho:
- verejné osvetlenie /výdavky na odmenu za údržbu, spotreba el. energie na verejnom osvetlení v časti Malý Sulín, Veľký Sulín a Závodie/ 2.371,39 €
- stavebný úrad /výdavky na činnosť stavebného úradu/ 384,- €
- údržba verejných priestranstiev /nákup benzínu do mot. pílky, materiál na údržbu/ 860,75 €
- zásobovanie vodou /výdavky na údržbu a odmenu za chlórovanie obecných vodovodov, posudky a pokuty za závadnosť vody/ 1.166,44 €

12. Sociálne služby v celkovej sume 4.854,23 €, z toho:
- sociálne služby /výdavky na opatrovateľskú službu – mzdové náklady/ 4.854,23 €

13. Podporná činnosť v celkovej sume 2.628,95 €, z toho:
- splácanie leasingu obecného automobilu, DPH, úroky, poistenie vozidla, palivo, servis a údržba vozidla, nájom garáže 2.628,95 €
Výsledok hospodárenia za rok 2010 predstavuje výšku:
/strata/ - 5.059,77 €,
ktorý sa skladá z rozdielu bežných a kapitálových príjmov a výdavkov /+ 38.740,23 €/a a nevyčerpanej dotácie zo štátneho rozpočtu o výške - 43.800,- €.

Zostatok finančných prostriedkov na účte k 31.12.2010:
- na bežnom účte 3,81 €
- v pokladni 1,02 €
- účet sociálneho fondu 371,08 €
- fondový účet 43.842,02 €

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2011 bude vždy v utorok v týchto týždňoch:
2,6,10,14,18,22,26,29,32,35,39,43,47 a 51.

Vývoz Š-MOK a RECY - vrecia – plasty: 10.3. a 8.9.
Vývoz Š-MOK a RECY – vrecia – sklo: 9.3. a 7.9.

Anna Hiľáková v. r.
starostka obce