oznamy

Hospodárenie obce za rok 2012

Obecný spravodajca

Ročník IX. Rok 2013

Vážení občania,
predkladám Vám hospodárenie obce za rok 2012 a to za obdobie od 1.1. do 31.12. 2012.

Hospodárenie obce za rok 2012–príjmová časť vo výške 67.194,24 €


1. Daňové príjmy v celkovej sume 59.828,45 €, z toho:

- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 47.344,89 €
- daň z pozemkov fyzických osôb 1.216,79 €
- daň z pozemkov právnických osôb 3.779,96 €
- daň zo stavieb fyzických osôb 1.780,23 €
- daň zo stavieb právnických osôb 1.428,10 €
- daň z bytov 170,46 €
- daň za psa 135,71 €
- poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 3.972,31 €

2. Nedaňové príjmy v celkovej sume 5.339,61 €, z toho:

- nájomné z kultúrnych domov 341,01 €
- nájomné zo školského bytu /nájom + el. energia/ 785,38 €,
- nájomné z hrobových miest 33,16 €
- za prenajaté obecné pozemky – RD a ZBU 359,60 €
- administratívne poplatky /vyhotovenie a osvedčenie dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu, vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, potvrdenia o trvalom pobyte a iné 163,75 €
- poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase 118,- €
- za separovaný zber /Recyklačný fond/ 153,04 €
- z prenájmu budovy školy na OÁZU 1.060,- € a iné ubytovanie v škole /fi Sabistav/ 681,- €
- predaj prebytočného majetku /hnuteľný majetok/ zo školy 1.471,- €
- úroky z vkladov 3,68 €
- príjmy z dobropisov /preplatok VšZP/ 153,99 €
- príjmy z pokút 16,- €

3. Granty a transféry - príjmy zo štátneho rozpočtu v celkovej sume, z toho :1.609,18 €

- za hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 124,08 €
- vyplácanie prídavkov na deti 472,28 €
- príspevok na dobrovoľnícku službu 101,30 €
- príspevok na menšie obecné služby 76,15 €
- príspevok na 50 j – doplatok za rok 2011 – 90,86 €
- voľby do NR SR 744,51 €

4. Kapitálové príjmy vo výške 475,- €, z toho:

- prenájom pozemkov PZ „Sulínka“ 417,- €


Hospodárenie obce za rok 2012 – výdavková časť vo výške 64.167,07 €

1. Plánovanie, manažment a kontrola v celkovej sume 37.054,84 €, z toho:

- výkon funkcie starostky /výdavky na reprezentáciu/ 161,64 €
- výdavky na mzdy referentke a starostke obce 20.155,16 €
- odvody do poisťovní z miezd za zamestnávateľa 7.263,72 €
- všeobecné služby /stavebný úrad, správa domény, EKOS – výkazy /370,17 €
- stravovanie /stravné lístky/ 1.319,50 €
- prídel do sociálneho fondu 62,06 €
- cestovné náhrady 65,95 €
- vyplatené odstupné /ukončenie pracovného pomeru upratovačky/ 589,50 €
- softvér a licencie, údržba výpočtovej techniky 288,26 €
- výdavky na el. energiu budovy obecného úradu a miestneho rozhlasu 2.159,70 €,
- poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, noviny 1.618,57 €
- všeobecný materiál /kanc. potreby, tlačivá, čistiace prostriedky/ 406,35 €
- poplatky pracovnej zdravotnej službe 23,91 €
- manipulačné poplatky 79,22 €
- poplatky za vedenie účtov 152,71 €
- výdavky s členstvom obce v ĽRZ, ZMOS, RVC, Región Tatry 159,58 €
- výdavky na mzdy a odvody kontrolóra obce 1.466,84 €
- výdavky na prácu audítora 582,- €
- vzdelávanie zamestnancov /kurzy, školenia, porady/ 130,- €

2. Propagácia a marketing v celkovej sume 134,60 €, z toho:
- propagácia a prezentácia obce /správa domény - webová prezentácia obce/ 33,80 €
- kronika obce /odmena za vedenie obecnej kroniky/ 100,80 €

3. Interné služby v celkovej sume 6.303,40 € z toho:
- zasadnutia orgánov obce /odmeny poslancom/ 306,- €
- odvody z odmien poslancov 90,63 €
- reprezentačné 50,11 €
- voľby do NR SR 744,51 €
- hospodárska správa /výdavky na kolky/ 88,- €
- materiál na opravu vodovodného potrubia v budove školy 884,50 €
- práce elektroinštalačné a na oprave vodovodného potrubia v budove školy 1.142,- €
- materiál na zavedenie odkvapových rúr a žliab na obecnej chate 311,53 €
- montáž odkvapových rúr a žliab na obecnej chate 320,- €
- práce na vodovode na obecnej chate 18,- €
- materiál na opravu vodovodného potrubia v budove kultúrneho domu v časti Veľký Sulín 197,79 €
- materiál na opravu fasády kultúrneho domu v časti Veľký Sulín 165,05 €
- práce na oprave vodovodného potrubia v kultúrnom dome v časti Veľký Sulín 162,- €
- plastové dvere + montáž v kultúrnom dome v časti Veľký Sulín 1.823,28 €

4. Služby občanom v celkovej sume 881,59 €, z toho:
- evidencia obyvateľstva /výdavky na výkon evidencie obyvateľstva, prihlášky a odhlášky pobytu, zmeny centrálneho registra obyvateľstva/ 124,08 €
- výdavky na el. energiu v Dome smútku v časti Veľký Sulín 59,64 €
- výdavky na el. energiu na Zvonici v časti Malý Sulín 60,19 €
- výroba lavičiek a kríža do Domu smútku v časti Veľký Sulín 552,48 €
- oprava ozvučovacej súpravy pri miestnom rozhlase 85,20 €

5. Bezpečnosť, právo a poriadok v celkovej sume 645,54 €, z toho:

- civilná ochrana / odmena skladníka za štvrťrok/ 10,36 €
- požiarna ochrana /výdavky na poistenie vozidla AVIA/ 122,40 €
- nákup akubatérie do AVIE + savica 288,- €
- pohonné hmoty do hasičských vozidiel 224,78 €

6. Odpadové hospodárstvo v celkovej sume 4.541,89 €, z toho:

- zber a likvidácia odpadu /vývoz komunálneho odpadu, separovaného zberu, poplatky za zneškodňovanie/ 4.196,73 €
- zneškodňovanie bioodpadu 111,16 €
- nákup 10 ks popolníc 234,- €

7. Pozemné komunikácie v celkovej sume 2.073,35 €, z toho:

- výdavky na údržbu miestnych komunikácií, zimná údržba ciest 564,- €
- betónovanie obecného parku a nákup plotového systému 1.358,29 €
- výdavky na všeobecný materiál a pracovné pomôcky 77,25 €
- odmeny na základe dohody o vykonaní práce/údržba mosta/ + odvody 73,81 €

8. Kultúra v celkovej sume 1.038,05 €, z toho:
- spotreba el. energie v kultúrnom dome v časti M. Sulín 45,14 €
- spotreba el. energie v kultúrnom dome v časti V. Sulín 566,37 €
- spotreba el. energie v kultúrnom dome v časti Závodie 260,77 €
- nákup materiálu do kultúrnych domov /záclony a iný drobný materiál/ 165,77 €

9. Škola v celkovej sume 3.340,72 €, z toho:

- výdavky na el. energiu budovy školy 3.340,72 €

10. Šport a rekreácia v celkovej sume 636,66 €, z toho:

- výdavky na el. energiu obecnej chaty 529,23 €
- výdavky na stolnotenisový turnaj 102,- €
- všeobecné služby 5,43 €

11. Prostredie pre život v celkovej sume 5.423,48 €, z toho:

- výdavky na odmenu za údržbu verejného osvetlenia + odvody 569,52 €
- spotreba el. energie na verejnom osvetlení v časti Malý Sulín 307,91 €,
- spotreba el. energie na verejnom osvetlení v časti Veľký Sulín 746,90 €
- spotreba el. energie na verejnom osvetlení v časti Závodie 180,94 €
- údržba verejného osvetlenia /nákup nových žiariviek/ 514,40 €
- stavebný úrad /výdavky na činnosť stavebného úradu/ 335,44 €
- odmeny na základe dohôd o vykonaní práce /kosenie cintorínov a verejných priestranstiev/ + odvody 693,59 €
- zakúpenie krovinorezu 269,- €
- náhradné diely a pohonné látky do krovinorezu, pílky a kosačky, oprava krovinorezu a kosačky 318,06 €
- mulčovanie 84,- €|
- materiál na nový vodovodný záchyt a vodovodné potrubie v časti Závodie 716,68 €
- výmena vodovodného potrubia pri kultúrnom dome v časti Veľký Sulín 171,68 €
- výdavky na rozbory vody 515,88 €

12. Sociálne služby v celkovej sume 666,46 €, z toho:
- výdavky na dobrovoľnícku činnosť /materiál, pracovné pomôcky, pracovná obuv, odev, poistné/ 194,18 €
- vyplatené prídavky na dieťa /osobitný príjemca/ 472,28 €

13. Podporná činnosť v celkovej sume 1.426,49 €, z toho:

- výdavky na poistenie obecného vozidla 352,06 €
- palivo, servis a údržba obecného vozidla 742,49 €
- nájom garáže 331,94 €Výsledok hospodárenia za rok 2012 predstavuje výšku:
/prebytok/ + 3.027,17 €,
ktorý sa skladá z rozdielu bežných a kapitálových príjmov /67.194,24 €/ a bežných a kapitálových výdavkov /64.167,07 €/.

Zostatok finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2012:
- na bežnom účte 3.213,55 €
- v pokladni 264,22 €
- účet sociálneho fondu 231,34 €
- decentralizačný účet 7.896,20 €

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2013 bude vždy v utorok v týchto dňoch:
29.1., 26.2., 26.3., 23.4., 21.5., 18.6., 9.7., 30.7., 20.8., 10.9., 8.10., 5.11. a 2.12,
Vývoz Š-MOK a RECY - vrecia – plasty: 6.3., 11.7. a 8.11
Vývoz Š-MOK a RECY – vrecia – sklo: 19.3. a 4.9.
Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu: 15.3. alebo 25.9. /bude iba jeden termín a ten bude oznámený miestnym rozhlasom/
Oznamujeme chatárom, že 1100 l kontajner na odpady sa nachádza pri kultúrnom dome v časti Veľký Sulín. Ďalší 1100 l kontajner pre chatárov za Baštou sa nachádza pri prameni „Sulínka“ a druhý 1100 l kontajner je pri plničke minerálnej vody za Baštou.

Anna Hiľáková v. r.
starostka obce