oznamy

Hospodárenie obce za rok 2013

Obecný spravodajca
Ročník X. Rok 2014

Vážení občania,
predkladám Vám hospodárenie obce za rok 2013 a to za obdobie od 1.1. do 31.12. 2013.

Hospodárenie obce za rok 2013–príjmová časť vo výške 75.224,55 €

1. Daňové príjmy v celkovej sume 63.084,28 €, z toho:
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 50.365,45 €
- daň z pozemkov fyzických osôb 1.234,05 €
- daň z pozemkov právnických osôb 3.790,38 €
- daň zo stavieb fyzických osôb 2.322,78 €
- daň zo stavieb právnických osôb 1.363,41 €
- daň z bytov 178,20 €
- daň za psa 130,35 €
- poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 3.699,66 €

2. Nedaňové príjmy v celkovej sume 3.089,03 €, z toho:
- nájomné z kultúrnych domov 233,51 €
- nájomné zo školského bytu /nájom / 240,- €
- nájomné z hrobových miest 688,07 €
- za prenajaté obecné pozemky – RD a ZBU 347,87 €
- administratívne poplatky /vyhotovenie a osvedčenie dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu, vydanie rybárskych    lístkov, žiadosť o povolenie stavby, potvrdenia o trvalom pobyte a iné 248,40 €
- poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase 114,- €
- za separovaný zber /Recyklačný fond/ 171,02 €
- za el. energiu od ZBU 116,10 €
- preplatok na el. energii za rok 2012 871,42 €
- preplatok na stavebnom úrade 50,38 €
- úroky z vkladov a iné 8,26 €

3. Granty a transféry - príjmy zo štátneho rozpočtu v celkovej sume, z toho : 4.153,64 €
- za hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 120,78 €
- vyplácanie prídavkov na deti 207,34 €
- príspevok na dobrovoľnícku službu 214,36 €
- príspevok na menšie obecné služby 472,63 €
- príspevok na vojnové hroby 29,12 €
- príspevok na záchranné práce 1.008,- €
- príspevok na miestne komunikácie 1.545,35 €
- voľby do VÚC 486,06 €
- príspevok na deti v škole 70,- €

4. Kapitálové príjmy vo výške 975,- €, z toho:
- prenájom pozemkov PZ „Sulínka“ 417,- €
- predaj obecných pozemkov /Spoločenstvo vlastníkov bytov, Maľarčík/ 558,- €

5. Finančné operácie vo výške 3.922,60 €, z toho:
- prevod z rezervného fondu 3.600,- €
- iné finančné operácie 322,60 €

Hospodárenie obce za rok 2013 – výdavková časť vo výške 73.697,57 €

1. Plánovanie, manažment a kontrola v celkovej sume 38.252,04 €, z toho:
- výkon funkcie starostky /výdavky na reprezentáciu/ 13,97 €
- výdavky na mzdy referentke a starostke obce 21.946,25 €
- odvody do poisťovní z miezd za zamestnávateľa 7.581,29 €
- všeobecné služby /stavebný úrad, správa domény, EKOS – výkazy /359,46 €
- stravovanie /stravné lístky/979,80 €
- prídel do sociálneho fondu 80,98 €
- cestovné náhrady 82,95 €
- softvér a licencie, údržba výpočtovej techniky 288,26 €
- spotreba el. energie - obecný úrad a miestny rozhlas 2.375,78 €,
- poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky, noviny 1.274,04 €
- všeobecný materiál /kanc. potreby, tlačivá, čistiace prostriedky/ 405,75 €
- manipulačné poplatky 81,26 €
- znalecký posudok 320,- €
- poplatky za vedenie účtov a daň z úroku 200,79 €
- výdavky s členstvom obce v ĽRZ, ZMOS, RVC, Región Tatry 157,10 €
- výdavky na mzdy a odvody kontrolóra obce 1.499,33 €
- výdavky na prácu audítora 402,- €

2. Propagácia a marketing v celkovej sume 454,08 €, z toho:
- propagácia a prezentácia obce /správa domény- webová prezentácia obce/ 107,20 €
- pohľadnice obce 148,06 €
- kronika obce /odmena za vedenie obecnej kroniky + odvody/ 198,82 €

3. Interné služby v celkovej sume 2.166,11 € z toho:
- zasadnutia orgánov obce /odmeny poslancom/ 340,- €
- odvody z odmien poslancov 94,43 €
- reprezentačné /zasadnutia OZ/ 25,50 €
- voľby do VÚC 486,18 €
- hospodárska správa /výdavky na kolky/ 191,- €
- odkúpenie pozemku /pri gátri/ 1.029,- €

4. Služby občanom v celkovej sume 2.250,04 €, z toho:
- evidencia obyvateľstva /výdavky na výkon evidencie obyvateľstva, prihlášky a odhlášky pobytu, zmeny centrálneho registra obyvateľstva/ 120,78 €
- spotreba el. energie v Dome smútku v časti Veľký Sulín 62,10 €
- spotreba el. energie na Zvonici v časti Malý Sulín 62,68 €
- nákup materiálu na údržbu cintorínov 200,03 €
- údržba miestneho rozhlasu – nákup materiálu 66,13 €
- zavedenie bezdrôtového rozhlasu do časti Malý Sulín 1.738,32 €

5. Bezpečnosť, právo a poriadok v celkovej sume 262,12 €, z toho:
- civilná ochrana / odmena skladníka / 46,39 €
- požiarna ochrana /výdavky na poistenie vozidla AVIA/ 122,40 €
- reprezentačné hasičom 63,56 €
- pohonné hmoty do hasičských vozidiel 29,77 €

6. Odpadové hospodárstvo v celkovej sume 4.866,87 €, z toho:
- zber a likvidácia odpadu /vývoz komunálneho odpadu, separovaného zberu, poplatky za zneškodňovanie/ 4.698,63 €
- poplatky za služby /výkazy/ 168,24 €

7. Pozemné komunikácie v celkovej sume 13.439,15 €, z toho:
- výdavky na údržbu miestnych komunikácií, zimná údržba ciest 840,- €
- záchranné práce /mimoriadna situácia/ 1.008,- €
- projektová dokumentácia /regenerácia centra obce / 7.100,- €
- plechová garáž 440,- €
- oprava výtlkov - asfaltovanie miestnych komunikácii 2.133,-
- ostatné výdavky spojené s údržbou /oprava starej požiarnej zbrojnice, natieranie plotového systému v parku, betónovanie garáže, zhotovenie lavičky k futbalovému ihrisku, náklady na menšie obecné služby, nákup náradia/ 1.918,15 €

8. Kultúra v celkovej sume 1.705,58 €, z toho:
- spotreba el. energie v kultúrnom dome v časti M. Sulín 40,80 €
- spotreba el. energie v kultúrnom dome v časti V. Sulína, výmena elektromera 462,47 €
- spotreba el. energie v kultúrnom dome v časti Závodie 245,21 €
- nákup materiálu do kultúrnych domov – údržba 957,10 €

9. Škola v celkovej sume 2.163,40 €, z toho:
- financie na ZŠ s MŠ v M. Lipníku z MF SR 70,- €
- záujmová činnosť pre deti v ZŠ s MŠ v M. Lipníku 616,- €
- spotreba el. energie – budova školy a výmena elektromera 1.477,40 €

10. Šport a rekreácia v celkovej sume 1.092,52 €, z toho:
- spotreba el. energiu obecnej chaty, výmena elektromera 528,- €
- údržba obecnej chaty 160,81€
- výdavky na stolnotenisový turnaj a Deň detí 403,71 €

11. Prostredie pre život v celkovej sume 4.519,74 €, z toho:
- výdavky na odmenu za údržbu verejného osvetlenia + odvody 513,30 €
- spotreba el. energie na verejnom osvetlení v časti Malý Sulín 322,27 €,
- spotreba el. energie na verejnom osvetlení v časti Veľký Sulín 678,86 €
- spotreba el. energie na verejnom osvetlení v časti Závodie 174,23 €
- stavebný úrad /výdavky na činnosť stavebného úradu/ 249,90 €
- nákup náradia a materiálu na údržbu verejných priestranstiev / 860,20 €
- výmena vodovodného potrubia v časti Závodie 1.259,13 €
- výdavky na rozbory vody, pokuty 461,85 €

12. Sociálne služby v celkovej sume 1.056,02 €, z toho:
- výdavky na dobrovoľnícku činnosť /materiál, pracovné pomôcky, pracovná obuv, odev, poistné/ 171,88 €
- vyplatené prídavky na dieťa /osobitný príjemca/ 207,34 €
- Mesiac úcty k starším 676,80

13. Podporná činnosť v celkovej sume 1.469,90 €, z toho:
- výdavky na poistenie obecného vozidla 297,70 €
- palivo, servis a údržba obecného vozidla 1.004,87 €
- nájom garáže 167,33 €

Výsledok hospodárenia za rok 2013 predstavuje výšku:
/schodok/ - 2.395,62 €,
ktorý sa skladá z rozdielu bežných a kapitálových príjmov /71.301,95 €/ a bežných a kapitálových výdavkov /73.697,57 €/.

Zostatok finančných prostriedkov na účte a v pokladni k 31.12.2013:
- na bežnom účte 1.316,12 €
- v pokladni 500,69 €
- účet sociálneho fondu 420,50 €
- decentralizačný účet 7.322,54 €

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2014 bude vždy v utorok v týchto dňoch:
28.1., 25.2., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6., 8.7., 29.7., 19.8., 9.9., 7.10., 4.11., 2.12 a 30.12
Vývoz Š-MOK a RECY - vrecia – plasty: 28.3., 9.7. a 31.10.
Vývoz Š-MOK a RECY – vrecia – sklo: 18.3. a 29.10.
Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu bude oznámený miestnym rozhlasom.

Anna Hiľáková v. r.
starostka obce