oznamy

Protipovodňové opatrenia v obci Sulín

Obec Sulín v rámci prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác 1. Realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR s Úradom vlády SR v Bratislave, Nám. Slobody 1 a to vo výške 92.700,- € na bežné výdavky v zmysle štruktúrovaného rozpočtu projektu.
Projekt trval od 1.5.2011 do 31.10.2011.
Vodozádržné opatrenia sa realizovali najmä na :
- na prítokoch
- lesných pozemkoch a roklinách
- poľných cestách a zvažniciach
- poškodených častiach lesnej, poľnohospodárskej a urbárnej krajiny
Vodozádržnými opatreniami sa zvýšil potenciál krajiny zadržať prívalovú vodu v území a upraviť odtokové pomery nasledovne :
- aby neboli z územia odvádzané vody , ktoré v krajine chýbajú v dlhšom suchšom období
- aby prívalové vlny nezvyšovali hladiny hlavných tokov nad vybudované regulácie, prípadne ustálené brehové konštrukcie.
Projekt naplnil dva hlavné ciele :
1. Vybudovali sa opatrenia v oblasti prevencie proti povodniam, vybudovali sa vodozádržné, protierózne opatrenia v katastri obce Sulín, ktoré zadržia 30.303,15 m3 vody.
2. Vytvorili sa pracovné príležitostí pre 10 nezamestnaných obyvateľov obce.

V katastrálnom území Malý Sulín boli na 3 (troch) prítokoch zrealizovaných 36 ks hrádzok, ktorých objem zadržanej vody predstavuje 4.003,80 m3.
Boli vybudované 2 typy hrádzok:
H1 – drevené hrádzky z guľatiny zbavenej kôry ukladanej na seba, ktorá sa upevnila k dreveným kolom zarazených do zemi oceľovým drôtom a bočné strany sa ukotvili do svahu potoka. Šírka hrádzok cca 3,0 m, výška cca 1,2 m, počet kusov 7.
H2 – drevené hrádzky z guľatiny zbavenej kôry ukladanej na seba, ktorá sa upevnila k dreveným kolom zarazených do zemi oceľovým drôtom a bočné strany sa ukotvili do svahu potoka. Šírka hrádzok cca 4,0 m, výška cca 1,2 m, počet kusov 29.


V katastrálnom území Veľký Sulín bolo na 12 (dvanásť) prítokoch vybudovaných 149 ks hrádzok s celkovým objemom zadržanej vody 22.696,95 m3.
Boli vybudované 2 typy hrádzok:
H2 – drevené hrádzky z guľatiny zbavenej kôry ukladanej na seba, ktorá sa upevnila k dreveným kolom zarazených do zemi oceľovým drôtom a bočné strany sa ukotvili do svahu potoka. Šírka hrádzok cca 4,0 m, výška cca 1,2 m, počet kusov 133.
H3 – drevené hrádzky z guľatiny zbavenej kôry ukladanej na seba, ktorá sa upevnila k dreveným kolom zarazených do zemi oceľovým drôtom a bočné strany sa ukotvili do svahu potoka. Šírka hrádzok cca 5,0 m, výška cca 1,2 m, počet kusov 16.

V katastrálnom území Veľký Sulín boli na lesných cestách, približovacích linkách a zvažniciach osadené drevené prahy - priečne delenie poľnej cesty - v počte 23 ks s celkovým objemom zadržanej vody 1.039,40 m3.

V katastrálnom území Veľký Sulín boli na trvalých porastoch a lúkach vykopané jamy bez ďalšej povrchovej úpravy, vykopaná zemina sa nahrnula za výkop ako násyp – zasakávacie pásy s hrádzkou, kde časť vody sa zadrží v zasakávacom páse a časť na ploche vytvorenej hrádzkou. Išlo o 365 m zasakávacieho pásu, ktorých objem zadržanej vody predstavuje 1.465 m3.

V katastrálnom území Veľký Sulín boli na lúkach v dĺžke 293 m vytvorené zápletové vŕbové plôtiky, ktorých objem vody zadržaný priamo zápletovými plotmi predstavuje 879 m3.


Zádržné opatrenia sa realizovali z materiálov z miestnych zdrojov z miestne rastúcich stromov, kameňov z potokov a brehov, použitá bola pracovná sila z miestnej obce po jednoduchom zaškolení.
Zrealizovanie vodozádržných opatrení bolo vykonávané dodávateľsky, miestna pracovná sila doplnila počet pracovníkov na opatreniach.
Podložie v miestach zádržných opatrení je skalnaté a nehrozilo zrealizovaním opatrení zosuv pôd.
Údržba zrealizovaných opatrení bude obecnou samosprávou.


Anna Hiľáková
starostka obce